2016/12/17

Wytwórca zadeklaruje datę powstania instalacji

W związku ze zmianami w ustawie prawo energetyczne podmioty wytwarzający biokomponenty w Polsce jak również w innych krajach zobowiązani są do deklarowania daty powstania instalacji.

Wynika to wprost z wymagań dyrektywy 2009/28/WE (zmiany tzw. dyrektywy ILUC), która wprowadza obowiązek spełnienia wymagania w zakresie 60% ograniczenia emisji GHG przez biokomponenty, które pozyskano z instalacji, która rozpoczęła działanie po dniu 5 października 2015 r. 
Wymóg ograniczenia emisji GHG na poziomie 60% skutkuje tym, że emisja GHG dla produktów powstałych w tych instalacjach nie może być wyższa niż 33,52 g CO2eq/MJ
Instalację uznaje się za działającą jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja biokomponentów w dniu 05 października 2015 r.
W przypadku instalacji, które działały w dniu 5 października 2015 r. lub przed tą datą, biokomponenty zapewniają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 35% do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

2016/08/26

Europejski Trybunał Obrachunkowy o systemach certyfikacji

Państwa członkowskie muszą zapewnić, by udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w tym sektorze. Do tej docelowej wartości mogą zaliczać tylko biopaliwa, które uzyskały certyfikat jednego z systemów dobrowolnych zatwierdzonych przez Komisję.  

Trybunał ustalił, że z powodu uchybień w procedurze zatwierdzania systemów dobrowolnych przez Komisję, a następnie w nadzorze nad nimi, unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw nie jest w pełni wiarygodny.  

Jeżeli chodzi o osiągnięcie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie na poziomie 10%, Trybunał stwierdził, że ponieważ państwa członkowskie mogły podawać jako zrównoważone ekologicznie biopaliwa, których zrównoważony charakter nie został zweryfikowany, statystyki mogły zostać zawyżone.

2016/08/09

A jednak .... (ISCC EU nie zatwierdzony do 11.08.2016 r.)

Biomasa dostarczona w ramach systemu ISCC EU od 10.08.2016 do 11.08.2016 r. nie będzie spełniała wymagań ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Tym samym obrót handlowy oraz zakup biomasy do 11.08.2016 r. na potrzeby realizacji NCW w Polsce nie będzie spełniał wymagań ustawy.

Przewidywania dotyczące takiej sytuacji potwierdziły się ;)

Decyzja wykonawcza KE - link.


2016/08/03

Termin ważności decyzji KE w sprawie systemów certyfikacji upływa 09.08.2016

Obecna sytuacja w sektorze biomasy / biopaliw zaczyna przypominać horror. Pojawia się scenariusz, w którym część z uznanych systemów certyfikacji biomasy / biokomponentów nie będzie zatwierdzony przez Komisję Europejską po dniu 09 sierpnia 2016 r. Mam tu na myśli następujące systemy:
 • ISCC (International Sustainability and Carbon Certification),
 • Bonsucro EU, 
 • RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED), 
 • RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED), 
 • 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme), 
 • RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance), 
 • Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme)
W dniu 02.08.2016 r. czyli na tydzień przed zakończeniem ważności decyzji wydanych dla wyżej wymienionych systemów Komisja Europejska wydaje komunikat, który nie mając podstawy prawnej zaleca uznawanie się systemów, na wypadek sytuacji nie przedłużenia w terminie w/w decyzji.

Komunikat najprawdopodobniej jest próbą załagodzenia sytuacji na rynkach certyfikacji.

Przy czym w sytuacji Polski i zapisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (teks jednolity 2015/2016) należy zwrócić uwagę, że na poczet NCW może być zaliczona wyłącznie biomasa pochodząca z "uznanych systemów certyfikacji". Po 09 sierpnia 2016 r. wymienione wyżej systemy certyfikacji nie będą "uznanymi systemami certyfikacji" w rozumieniu ustawy.

Podobna sytuacja będzie w wielu krajach, które wdrożyły zapisy dyrektywy odwołując się do uznanych systemów przez Komisję Europejską (np. Włochy).

Problem może ominąć Niemcy/Austrię ponieważ kraje te posiadają własne krajowe systemy certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

Treść komunikatu: link

2016/07/19

Upływa termin zatwierdzenia systemów certyfikacji ISCC, RSB, 2BSvs

Na dzień dzisiejszy brak jest ponownego zatwierdzenie systemów certyfikacji biokomponentów. Komisja Europejska na dzień 19 lipca 2016 r. nie dokonała jeszcze zatwierdzenia następujących systemów zrównoważonego rozwoju:
 • ISCC (International Sustainability and Carbon Certification),
 • Bonsucro EU, 
 • RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED), 
 • RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED), 
 • 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme), 
 • RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance), 
 • Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme)

Obecne decyzje wygasają 09 sierpnia 2016 r. i od tej daty systemy te nie będą spełniały wymagań ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.


2016/07/01

Typy koncesji i zmiany prawne

DEE - dystrybucja energii elektrycznej
DPG - dystrybucja paliw gazowych
MPC - magazynowanie paliw ciekłych
MPG - magazynowanie paliw gazowych
OCC - obrót ciepłem
OEE - obrót energią elektryczną
OGZ - obrót gazem ziemnym z zagranicą
OPC - obrót paliwami ciekłymi
OPG - obrót paliwami gazowymi
OPZ - obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
PCC - przesył ciepła
PEE* - przesył energii elektrycznej
PPC - przesył paliw ciekłych
PPG** - przesył paliw gazowych
SGZ - skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
WCC - wytwarzanie ciepła
WEE - wytwarzanie energii elektrycznej
WPC - wytwarzanie paliw ciekłych
WPG - wytwarzanie paliw gazowych
OPZ-LPG - obrót paliwami ciekłymi
z zagranicą wyłącznie w zakresie LPG
WPC-LPG - wytwarzanie paliw ciekłych
wyłącznie w zakresie LPG
* Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.
** Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych.

2016/06/13

ustawa o efektywności energetycznej od 01 października 2016

Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej - poinformowała kancelaria. Wejdzie w życie już od 1 października br. i zastąpi dotychczasowe regulacje prawne obowiązujące w Polsce od 2011 roku. 
W ustawie określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

2016/05/27

KE zaskarżyła Polskę za HVO

Komisja Europejska pozwała w czwartek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. biopaliw.

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z wprowadzonymi w polskim prawie ograniczeniami dotyczącymi importu niektórych biopaliw i surowców do ich produkcji. Według Komisji polskie prawo "nie jest w pełni zgodne z prawem UE". "Po pierwsze paliwa mogą być przedmiotem obrotu tylko wtedy, gdy wprowadzono szczegółowe wymogi dotyczące paliw, lecz prawo polskie nie przewiduje takich wymogów dla hydrorafinowanego oleju roślinnego - biopaliwa, które jest importowane do Polski" - wyjaśniła Komisja.

Kolejne zastrzeżenie Komisji dotyczy tego, że polskie przepisy traktują preferencyjnie podmioty działające na rynku paliw, które zaopatrują się co najmniej w 70 procentach w biopaliwa – płynne lub gazowe paliwa transportowe produkowane z biomasy – u polskich producentów, oraz w przypadku gdy biopaliwa są produkowane głównie z surowców pochodzących z niektórych krajów.

"Takie preferencyjne traktowanie stanowi dyskryminację producentów biopaliw i producentów surowców z innych krajów" - uważa KE.
Procedura wobec Polski w tej sprawie trwa już od lutego 2014 r., kiedy to KE po raz pierwszy wezwała Polskę do usunięcia regulacji niezgodnych z prawem unijnym. W kwietniu 2015 r. KE przesłała do Polski upomnienie.

"Władze polskie wciąż jednak nie rozwiały w pełni obaw Komisji. Wynika to zwłaszcza z faktu, że władze polskie nie zgadzają się z dokonaną przez Komisję wykładnią dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywy 2009/28/WE). Komisja uznaje zatem za konieczne skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE" - podano w komunikacie.
Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii zawiera wymóg, zgodnie z którym wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić, by do 2020 r. co najmniej 10 proc. całej energii zużywanej w transporcie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Do realizacji tego celu mogą być wykorzystywane biopaliwa, pod warunkiem że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone we wspomnianej dyrektywie.

Państwa członkowskie muszą również jednakowo traktować zrównoważone biopaliwa i surowce do ich produkcji niezależnie od ich pochodzenia. Wynika to z konieczności pogodzenia celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z funkcjonowaniem nieskrępowanego ograniczeniami rynku biopaliw.

2016/05/25

Współprzetwarzanie (Co processing) w ramach systemu ISCC EU

System ISCC EU wzbogacił się o możliwość certyfikacji współprzetwarzania (Co processing-u). W ramach systemy określono dodatkowe kryteria systemu. 

W ramach systemu KZR INIG również istnieje możliwość certyfikacji współprzetwarzania (Co processing-u). 

ISCC EU link do dokumentu.

2016/05/17

Czy systemy REDcert i ISCC uzyskają zatwierdzenie w Polsce ?

Wymagane zgłoszenie administratorów systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju.


Zgodnie z art. 28k ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775) działalność gospodarcza w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji. 

Na podstawie art. 28k ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775) organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru administratorów systemów certyfikacji jest Prezes Agencji Rynku Rolnego a od 01.01.2017 r. wejdą w życie przepisy obowiązujące administratorów systemów certyfikacji do rejestracji w rejestrze prowadzonym przez ARR. Obecnie w rejestrze zatwierdzony jest wyłącznie system KZR INIG opracowany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

Rejestr administratorów systemów certyfikacji - link bezpośredni do rejestru.

Na uwagę zasługuje, że w przypadku braku spełnienia tego wymogu certyfikat nie uprawnia do sprzedaży biomasy zgodnie z w/w ustawą. 

Liczba wydanych certyfikatów w Polsce w ramach systemu:
1. KZR INIG: ok 460 
2. REDcert EU: ok 450 
3. ISCC EU: ok 100 

O wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
 1. posiada tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji spełniającym wymagania określone w dyrektywie 2009/28/WE,
 2. posiada tłumaczenie na język polski dokumentów uznanego systemu certyfikacji – w przypadku uznanego systemu certyfikacji sporządzonego w języku obcym; tłumaczenie powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego,
 3. prowadzi dokumentację dotyczącą zgód udzielonych jednostkom certyfikującym na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji.
   

2016/05/13

ISCC News 13.05.2016

Dear Ladies and Gentlemen,
We herewith inform you about the following clarifications and updates in the ISCC system:

1) Clarification: Credit Transfer under ISCC EU
Due to recent inquiries by ISCC System Users, we point out again the requirements for credit transfer under ISCC EU (please also see ISCC System Update as of 20 August 2013).

According to ISCC requirements, a mass balance must be product specific. The transfer of sustainability credits is only allowed for identical products or product groups. Product groups are groups of products that have similar physical and chemical characteristics, for which the declaration of the products is based on a common denominator, and that have identical conversion factors.

It is not possible to transfer credits from products that were certified according to the ISCC EU waste and residue certification process to products that were certified according to the regular ISCC certification process. It is also not possible to transfer credits if the respective products have different conversion factors. This particularly applies, if additional processing steps are required.

Example 1: It is not possible to transfer credits from free fatty acids (FFAs) certified under the ISCC waste and residue process to refined vegetable oil certified under the regular ISCC certification process.

Example 2: It is not possible to transfer credits from FFAs to refined vegetable oil (both certified under the regular ISCC certification process), if the FFAs have different physical/chemical characteristics than the refined vegetable oil, and therefore require additional processing steps, e.g. re-esterification (pre-treatment of high FFA feedstock for biodiesel production).

Certification Bodies conducting ISCC audits are obliged to verify compliance with this requirement during the mass balance verification.

2) Clarification on First Gathering Points and "Local Agents"
Due to recent inquiries, we herewith point out again that First Gathering Points (FGPs) are economic operators that receive biomass from companies that grow and harvest this biomass (farms/plantations). This includes cooperatives or traders that are buying sustainable biomass from farms or plantations and selling this biomass in their own name. All FGP’s must be certified individually under ISCC.
 
FGPs can use local agents to facilitate the contracts regarding sustainable biomass between farmers and the certified FGP. If the local agents are acting on behalf (in the name) of the FGP, these local agents shall not be considered as FGP themselves and they do not require certification. If a FGP is using local agents, still a contractual agreement between the FGP and the farms and plantations is required and must be documented at the FGP. If economic operators are buying and selling the biomass in their own name they must be considered as independent FGP and cannot act as a "local agent".
 
Please also see the ISCC system update as of 31 July 2014.

3) Rounding of the Sample Size under ISCC EU and ISCC PLUS
In the case the result of calculating the sample size is a decimal number, the sample size is to be rounded up to the next whole number (integer). The decisive factor for rounding up is the first position after the decimal point. This means, calculated sample sizes up to 1.04 will result in a sample size of 1. A calculated sample size of 1.05 or higher would lead to a sample size of 2 (1.05 must be rounded up to 1.1 which must be rounded up to 2).

4) Update of ISCC EU List of Materials
ISCC has updated the list of materials eligible for certification under ISCC EU.

The following product categories have been added to table 1 (raw materials): Forestry residues, forestry processing residues, short rotation coppice, waste wood.

The following materials have been added to table 2 (intermediate and final products): TAEE (tertiary-amyl-ethyl-ether produced on the basis of bioethanol), TAME (tertiary-amyl-methyl-ether produced on the basis of biomethanol).

Please find the updated list attached and in the client section of the ISCC website.

An archive of all ISCC System Updates is available in the client section of the ISCC website.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Kind regards,

Your ISCC Team

Plan dla biopaliw po 2020 roku ... ?

Zapraszam do lektury artykułu poświęconego przyszłości biopaliw oraz stanowiska w tym zakresie. Problematyka obejmuje brak celu dla biopaliw po 2020 roku.

Biofuels Will Save Several Millions Tonnes Of CO2 By 2030 And Help Decarbonise The EU Transport Sector © EBB - link bezpośredni

2016/04/14

ISCC News 14.04.2016

Dear Ladies and Gentlemen,

We herewith inform you about the following updates in the ISCC System. Please ensure that all relevant members of staff are informed about the update accordingly.

1) ISCC fulfils SAI Silver and SAI Gold

New opportunities have emerged for ISCC System Users in the global food market. ISCC certified companies now have the opportunity to fulfil next to the SAI Silver level also the SAI Gold level. This is applicable on a global level. The SAI (Sustainable Agriculture Initiative) is a Platform of the food industry to assess and improve agricultural sustainability. SAI has developed the Farm Sustainability Assessment (FSA), which is used to benchmark existing codes and schemes against the SAI sustainability criteria.

Following a recent benchmark by the SAI Platform, the sustainability requirements of ISCC EU and ISCC PLUS have been determined as equivalent to FSA Silver level on a global basis. This allows ISCC certified system users around the world to sell all “ISCC COMPLIANT” products as "Equivalent to FSA 2.0 Silver".

Furthermore, ISCC has developed the voluntary Add-on “SAI Gold”, which can be applied on farm level. The Add-on ensures compliance with the FSA Gold level. This allows ISCC certified system users to sell all “ISCC COMPLIANT" products that also comply with the Add-on “SAI Gold” as "Equivalent to FSA 2.0 Gold".
For further information on the Add-on “SAI Gold“ please click here

The claim “ISCC COMPLIANT” assures that the whole supply chain up to the farm or plantation is ISCC certified. This means that ISCC Compliance is only given if the production of the raw material fulfils the ISCC sustainability requirements (see ISCC System Document 202 “Sustainability Requirements”). Material from other schemes recognised by the European Commission may be accepted under ISCC as “RED COMPLIANT” but not as “ISCC COMPLIANT”. For further information on claims please also see the ISCC System Update from 07 July 2015.

The compliance of ISCC with SAI opens new doors for ISCC System Users on a global level and enables them to access new markets with only one certification system.

2) New Version of ISCC EU System Document 202

ISCC has adjusted the ISCC EU System Document 202 “Sustainability Requirements for the Production of Biomass”. The adjusted document and a version highlighting all adjustments are available as download on the ISCC website.

A new audit procedure including the adjustments is available in the client section of the ISCC website (under “certification documents”).

The adjusted documents will enter into force with effect from 01st July 2016.

3) Update of ISCC EU List of Materials

ISCC has updated the list of materials eligible for certification under ISCC EU. A new product category for “Waste/residues from processing of vegetable or animal oil” has been included in Table 1 (Raw materials). Furthermore, the list of “intermediate goods” has been included in Table 2 (Intermediate and final products).

We herewith point out that System Users who are processing sustainable raw materials (as indicated in Table 1) into intermediate or final products (as indicated in Table 2) must be certified as conversion units.

4) Clarification: Collection of Municipal Solid Waste

Municipal Solid Waste (MSW) is a waste which is generated by private households. Private households do not have to complete self-declarations and are not subject to audits. The company receiving MSW from private households will be audited against the requirements for collecting points. If the collecting point is further processing the MSW the collecting point must also be certified as conversion unit. A certified collecting point may use external service providers for transporting (collecting) the MSW on their behalf. Transport does not need to be certified under ISCC. However, during the audit of such a collecting point, a list of all service providers must be available including the associated contractual agreements.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Kind regards,

Your ISCC Team

2016/03/29

Certyfikacja wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) zgodnie z ISCC EU

Certyfikacja wolnych kwasów tłuszczowych FFA jest możliwa zgodnie z ISCC EU, pod kilkoma warunkami. Poniżej znajduje się część z wymagań jakie muszą spełnić kwasy tłuszczowe aby mogły podlegać certyfikacji. Podwójne zaliczenie „double counting” tak certyfikowanych FFA jest możliwe wyłącznie w przypadku posiadania odpowiednich przepisów krajowych w tym zakresie.

Pochodzenie kwasów tłuszczowych powinno być odpowiednio udokumentowane. Certyfikacji mogą być poddane FFA, które powstały w wyniku naturalnych procesów wytwórczych w olejarni, rafinerii, instalacji produkcji biodiesela.

1.        Kwalifikacja FFA jako odpad / pozostałość
2.        Kwalifikacja FF jako produkt uboczny

W pierwszym przypadku istnieje możliwość certyfikacji w ramach systemu ISCC EU, natomiast w drugim przypadku nie ma takiej możliwości. Należy również dodać, że emisja dla kwasów tłuszczowych jest różna na punkcie zbiórki (FGP of waste). Emisja GHG na tym etapie wynosi 0 gCO2eq/MJ


2016/03/23

ISCC News 23.03.2016

Dear Ladies and Gentlemen,

We herewith inform you about the following news and clarifications in the ISCC system:

1) Clarification on Multiple-Claiming
In the light of recent reports regarding unusually low price levels of biofuel from Poland the European Commission has sent a letter to the recognised voluntary certification schemes. In this letter, the Commission points out that multiple-claiming of biofuels in different EU Member States (MS) is not in line with EU biofuel policy, as enshrined in Directive 2009/28/EC (Renewable Energy Directive – RED). Multiple-claiming in this scenario refers to biofuel that has already benefited from public support in one MS but which in reality has not been put on the market in this particular MS, but was exported to another MS where it can benefit from public support for a second time. This would mean that the same fuel is claimed as sustainable biofuel twice.

Please also be aware that under ISCC it is not allowed to make claims for certified outputs under two or more certification schemes without having equivalent amounts of certified inputs. The auditor must always check prior to the audit whether a system user holds certificates from two or more certification schemes. If this is the case, the auditor must verify during the audit the mass balance under all schemes used. Please also see the ISCC system update as of 16 July 2012.

2) ISCC in Poland
From 01st of January 2017 onwards, all certification schemes active on the Polish market have to be entered in the register of the Polish Agricultural Market Agency (ARR). This requirement applies to certification schemes used by economic operators to fulfil the Polish biofuel quota obligation. This requirement does not affect biomass or biofuel exported from Poland to other EU Member States.

Please note, that ISCC will take all necessary actions to be present in the Polish market also in the future.

3) Country of Origin
We herewith point out again, that the information regarding the country of origin of of sustainable material is a mandatory requirement under ISCC. In the case of biomass from agriculture or products derived from such biomass the relevant country of origin is the country where the biomass is cultivated (i.e. the country where the farm is located). In the case of waste and residues or products derived from waste and residues, the country of origin is the country where the waste and residues occur or are generated (e.g. the country where a restaurant generating UCO is located).

A sustainability declaration for a delivery of sustainable material must include (among other data) the total amount of the delivery, the type of raw material and the country of origin of the raw material. If the delivery is derived from multiple raw materials and/or from multiple countries of origin the respective amount of sustainable material from the different sources must be stated. This can either be done by issuing separate sustainability declarations per raw material and country of origin or by issuing only one sustainability declaration. In case of issuing only one sustainability declaration, the amount of sustainable material must be stated per taye of raw material and country of origin.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us.

Kind regards,

Your ISCC Team

2016/02/22

Zakresy certyfikacji KZR INIG

System KZR INIG wprowadził następujące zakresy certyfikacji:
 • indywidualna produkcja rolna i sprzedaż (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • pierwszy punkt skupu, magazynowanie wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 • pierwszy punkt skupu bez magazynowania wraz z audytem grupowym producentów rolnych;
 • punkt zbiórki odpadów/pozostałości;
 • punkt zbiórki i przetwarzania/utylizacji odpadów/pozostałości;
 • handel biomasą/przetworzoną biomasą (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • handel biokomponentami/biopaliwami/paliwami zawierającymi biokomponenty (z magazynowaniem lub bez magazynowania);
 • tłoczenie oleju;
 • cukrownia;
 • gorzelnia;
 • produkcja biokomponentu: etanolu/ ETBE/FAME/ inne
 • uwodornienie/współuwodornienie;
 • produkcja biowęglowodorów;
 • blending z paliwem konwencjonalnym i wprowadzanie na rynek (należy podać stosowane biokomponenty;
 • wytwarzanie/oczyszczanie biogazu;
 • inny.
W zależności od charakteru działalności, odpowiedni zakres certyfikacji należy podać na formularzu zgłoszeniowym oraz w umowie. Podany zakres zostanie umieszczony na certyfikacie.

2016/01/19

Deklaracja emisji GHG z etapu transportu

If a System User receives a batch of sustainable material with a Sustainability Declaration (delivery document) containing an individual GHG value in kg CO2eq per ton of material, there are two options:

Option 1: The GHG value in kg CO2eq per ton of material contains the GHG emissions for upstream cultivation, processing and transport up to the supplier. The recipient of the batch is then responsible to calculate and add the GHG emissions of the transport from the supplier to its site (based on distance and mode of transport). This option is the general procedure if no further statement is made about the transport emissions (see Option 2).

Option 2: The GHG value in kg CO2eq per ton of material contains the GHG emissions for upstream cultivation and processing but not for transport. For some types of material or feedstock, Annex V of the EU RED contains disaggregated default values (DDV) for transport and distribution in g CO2eq per MJ of final biofuel. If such a DDV exists, System Users can refer to the DDV for transport & distribution instead of calculating the relevant transport emissions individually (see Option 1).

If a DDV for transport and distribution shall be used for a batch of sustainable product, the supplier of this batch must include an explicit statement on the Sustainability Declaration additionally to the individually calculated GHG value in kg CO2eq per ton of product. This statement is used on the Sustainability Declaration by all suppliers within the supply chain up to the final producer (e.g. biodiesel or bioethanol plant). The final producer then uses this
DDV and includes it in the total emissions of the final product (e.g. biodiesel, bioethanol) in g CO2eq per MJ. Once the DDV for transport and distribution is applied for a specific batch, it is not possible to switch to an individual calculation of the transport emissions for this specific batch.

A clear statement on a Sustainability Declaration would e.g. be "EU RED disaggregated default value for transport and distribution to be added by the final producer".

If System Users apply Option 2, the explicit statement on the Sustainability Declaration will become mandatory on 01 February 2016.