2010/12/26

Produkcja biomasy

Produkcja biomasy jest od niedawna tematem poruszanym dość często. Jak wiemy zapasy źródeł nieodnawialnych powoli się kończą. W związku z czym szukamy nowych rozwiązań, które były by dobre na dłuższy okres czasu. Jak wiemy mamy kilka odnawialnych źródeł energii tj. energia wody, geotermalna, Słońca i wiatru. Na tym jednak nie koniec. Staramy się znaleźć masę innych rozwiązań, dzięki którym na ten przykład rolnictwo będzie bardziej wykorzystane niż teraz. Rolnictwo powinno dawać światu wiele rozwiązań, nad którymi obecnie pracuje wiele ludzi. Jednym z takich rozwiązań jest produkcja biopaliw. Dzięki takim rozwiązaniom używając naturalnych składników, które są dla nas ciągle dostępne damy szanse rozwojowi techniki i nie tylko. Równowaga polega na tym, aby nie skupiać się na jednym dziale kosztem innych. Produkując biopaliwa z rzepaku, zaniedbamy kwestię gazów cieplarnianych czy innych kwestii. Stwórzmy więc plan, który będzie dobry dla wszystkich.

Dyrektywa 2009/30/EC

System REDcert to system certyfikacji biomasy, który od 5 grudnia 2010 rogu obowiązuje  na terenie Unii Europejskiej. Jest to certyfikat zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy- przykładowo: estrów, etanolu, oleju roślinnego itp. Tworzenie takich systemów ma na celu stworzenie przejrzystego  i praktycznego systemu międzynarodowego do certyfikacji  produkcji biomasy. Certyfikacja ta, głownie ma na celu: ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych, zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochronę naturalnej biosfery, ochronę praw człowieka i pracownika. Jak więc widzimy system REDCert nie skupia się głownie na ogromnej produkcji biomasy, która polegałaby jedynie na jej ilościowej produkcji. System ISCC REDCert kieruje się założeniami, które mają na celu ochronę nie tylko środowiska ale i człowieka, jako pracownika. Zatem produkcja biomasy to nie tylko nowy produkt, ale i nowe rozwiązania, które dają szanse ‘zdrowemu’ rozwojowi europejskiej gospodarki. Dzięki takim rozwiązaniom przestajemy być szkodnikami dla własnego otoczenia, a tym samym przyczyniamy się do rozwoju nowych technologii.

Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG 

Dyrektywa 2009/28/EC

System ISCC to nic innego jak certyfikacja biopaliw. System ten ISCC- System Certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw, polega na zrównoważonym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Produkcja według tego schematu jest bardzo prosta: najpierw uprawa, zbiór, składowanie, potem czas na przetwarzanie i dostawę do ostatecznego odbiorcy. Dzięki takiemu systemowi wszystko odbywa się sprawnie, bez zbędnych przeszkód i szkód. System ISCC określa nam standardy i procedury, jakich musimy się trzymać podczas procesu całej produkcji biopaliwa ( Dyrektywa 2009/28/EC). Celem tego systemu jest miedzy innymi: ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych, racjonalne wykorzystanie gruntów, ochronę biosfery oraz zrównoważony rozwój społeczny. 6 zasad na których opiera się system ISCC musi być przestrzegane przez każdą firmę zajmującą się produkcja biopaliw. Po pierwsze, biomasa nie może pochodzić z gruntów, które mają wysoką bioróżnorodność. Po drugie: musi być ona produkowana zgodnie z zasadami odpowiedzialności środowiskowej ( ochrona gleb, wód, powietrza oraz stosowanie dobrych praktyk rolniczych). Po trzecie: pracownicy muszą być dobrze wyszkoleni i odpowiednio zabezpieczeni przed ewentualnymi zagrożeniami. Po czwarte: prawa człowieka muszą być prawami obowiązującymi. Po piąte: podczas produkcji biomasy nie możemy naruszać prawa lokalnego i międzynarodowego. I po szóste: dobre praktykami zarządzania. Wszyscy chcący zająć się produkcja upraw na cele paliwowe musza o tych zasadach pamiętać

Certyfikacja biopaliw (bioetanol, biodiesel, PVO, HVO, crude oil)

Stosowane w Unii Europejskiej biopaliwa muszą spełniać przynajmniej podstawowe wymogi w zakresie ochrony środowiska. Z tego względu konieczna jest certyfikacja biopaliw przed ich wprowadzeniem do sprzedaży. Celem certyfikacji jest  zapewnienie zrównoważenia w gospodarowaniu gruntami, ochronę zasobów naturalnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. Certyfikacji dokonują uprawnione jednostki na podstawie spełniania określonych wymogów przez podmioty zajmujące się produkcją oraz sprzedażą biopaliw.


System REDCert
System REDCert jest systemem certyfikacji produkcji biomasy, zatwierdzonym w Niemczech 2 czerwca 2010 roku. Systemobejmuje swym zakresem całość produkcji biopaliw, począwszy od produkcji i dystrybucji surowej biomasy roślinnej, przez jej przetwarzanie w procesach technologicznych, aż po ostateczne wprowadzenie na rynek produktu gotowego do sprzedaży. Przedsiębiorstwa starające się o przyznanie certyfikatu muszą spełnić wysokie europejskie standardy pod względem różnych czynników, obejmujących między innymi: zaufane źródło pochodzenia surowca, zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju przy jego pozyskiwaniu oraz przetwarzaniu, określone regulacje pod względem emisji gazów cieplarnianych. Oprócz tego, zwraca się uwagę również na zachowanie zrównoważonego rozwoju w sferze społecznej i ekonomicznej miejsca produkcji. Dzięki certyfikacji w systemie REDCert, producenci zapewniają, że spełniają powyższe wymogi produkcyjne i oferują tylko biopaliwa znajdujące się w ustalonej normie pod względem jakości.

System ISCC
System ISCC jest europejskim systemem certyfikacji  biopaliw wprowadzanych do sprzedaży, zatwierdzony przez niemiecką federalną Agencję ds. Rolnictwa i Zywności (BLE). Głównym celem, jaki wyznacza certyfikacja ISCC, jest możliwość unormowania produkcji i przetwarzania biomasy na podłożu zasadzrównoważonego rozwoju – jednego z kluczowych zagadnień współczesnej gospodarki. Jest to system złożony, w który wpisują się zagadnienia związane zarówno z ochroną praw człowieka i pracownika, jak i z ochroną środowiska naturalnego. Oprócz tego obejmuje również redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zrównoważone gospodarowanie gruntami. Uzyskanie certyfikatu w systemie ISCC jest możliwe po wydaniu przez jednostkę certyfikująca pozytywnej opinii. Certyfikat, ze względu na swoją rozpoznawalność, może ułatwić sprzedaż biomasy na terenie kraju oraz poza jego granicami, ponieważ stanowi dowód jej produkcji w sposób zrównoważony, co dla wielu kontrahentów jest istotnym czynnikiem lub nawet wymogiem wyboru. 

Źródła odnawialne niszczą nieodnawialne

Wraz z postępującym rozwojem technologicznym, znacznie zwiększa się zużycie energii, a tym samym zużycie zasobów naturalnych. Zapobiegać temu na wykorzystanie źródeł odnawialnych – na przykład biomasy. Jednak wzrost opłacalności produkcji biopaliw doprowadza w wielu przypadkach do poświęcania innych zasobów – leśnych, gruntowych na rzecz produkcji biomasy. W ten sposób, przy nie zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju, zasoby nieodnawialne kurczą się. Dopiero zastosowanie tych zasad pozwala na rozwój produkcji nie wpływającej negatywnie na środowisko.

Zrównoważony rozwój w produkcji biomasy

Energia pozyskiwana z przetwarzania biomasy stanowi obecnie zdecydowaną większość energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych. Prognozy wskazują na szybko rosnące zużycie

biomasy w celu produkcji paliw

. Z tego względu powstaje realne zagrożenie rabunkową gospodarką leśną lub degradacją gleb w wyniku natężenia intensywności produkcji biomasy na niektórych obszarach. Zasady zrównoważonego rozwoju mają zapobiec tym niepożądanym skutkom, lub przynajmniej jak najbardziej zminimalizować ich oddziaływanie na środowisko. GHG.

System ISCC

System certyfikacji łańcucha produkcji biomasy i biopaliw (ISCC) umożliwia odróżnienie towarów, które są wytwarzane i redystrybuowane zgodnie z przyjętą zasadą, iż rozwój zrównoważony winien iść bezpośrednio w parze z akumulacją produktuwtórnego biomasy. Dzięki systemowi ISSC potencjalni klienci mogą zasięgnąć informacji odnośnie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, we wszystkich fazach produkcyjnych. Głównym celem certyfikacji jest niewątpliwie dbałość o prawidłowy rozwój środowiska naturalnego i zachowanie swoistego status quo. Systemy operacyjne gwarantują również prawidłową i ekologiczną uprawę i wykorzystywanie gruntów. Niewątpliwie, system ISSC, jak i REDcert mają na celu szeroko pojętą ochronę ekologiczną i prawną terenów potencjalnie zagrożonych, jak i ochronę atmosfery przed szkodliwym działaniem gazów cieplarnianych. Znak jakości ISSC pozwala na odróżnienie fałszowanych i felernych towarów wtórnych od towarów przeznaczonych bezpośrednio pod produkcję biomasy i biopaliw

System REDcert

System REDcert został stworzony na potrzeby niemieckiego rolnictwa; jedną z głównych firm założycielskich jest UFOP. Celem systemu jest zapewnienie zgodności z wymogami zrównoważonej produkcji biomasy zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie energii odnawialnej. REDcert obejmuje wszystkie etapy, od produkcji i gromadzenia materiałów do przetwarzania danych w olejarni i produkcji biopaliw. Produkcja biomasy jest dość złożonym systemem dlatego istnieją pewne regulacje prawne, dzięki którym możemy określić specyfikę działań. System REDcert nie tylko certyfikuje biopaliwa, ale także prowadzi aktywną politykę propedeutyczną, mającą na celu usystematyzowanie działań w ramach szeroko pojętej „ekologicznej technologizacji”. Unia Europejska nie wyznacza ścisłych reguł dotyczących produkcji biomasy, jednak w raporcie z 2010 roku znajdują się porady dotyczące obszaru produkcji, monitorowania biomasy oraz wskazówek dotyczących wspólnej metodologii obliczeniowych, procentowego wskaźnika biomasy w gazach cieplarnianych znajdujących się w atmosferze

Certyfikacja biopaliw

Certyfikacja biopaliw stanowi novum na rynku krajowym. Producenci biopaliw mają nie lada zagwozdkę, gdyż muszą udowodnić, iż paliwa przez nich produkowane w żaden sposób nie konkurują z bieżącymi uprawami roślin i nie wpływają na wycinkę lasów. Główne cele certyfikacji ISCC to ochrona naturalnej biosfery i ekosfery,  redukcja emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla do atmosfery oraz co najważniejsze ochrona środowiska naturalnego przed szkodliwym działaniem spalin i paliw nieprzetworzonych. Niewątpliwie, certyfikacja biopaliw standaryzuje wymogi i dostosowuje  je do ogólno przyjętej certyfikacji europejskiej.

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Wykorzystywanie biomasy, jako odnawialnego źródła energii jest nie tylko bardziej ekonomiczne, ale również ekologiczne. Spaliny kopalne dostarczają bowiem więcej szkodliwych substancji do atmosfery, podczas gdy biomasa wydziela dwutlenek węgla, który już uprzednio był przetworzony przez rośliny. Spalanie biomasy nie jest jedyną możliwością na uzyskanie energii; niekiedy używa się technik pobocznych takich jak  zgazowanie, fermentację bezpośrednią oraz estryfikację. Biomasa stanowi nie tylko fantastyczną alternatywę dla uzyskania niezbędnej energii, ale zapewnia również przetwórstwo i degradację różnych odpadów środowiskowych

Energia odnawialna

Biomasa stanowi jedno ze źródeł energii odnawialnej. Energia, która jest zawarta w biomasie może zostać wykorzystana dla celów czysto ekonomicznych. Aby uzyskać energię odnawialną należy spalić produkty rozkładu biomasy, w wyniku czego otrzymujemy ciepło, które może być redystrybuowane na inne rodzaje energii, w tym energię elektryczną. Nasuwa się pytanie, jaka materia może zostać przetworzona na biomasę. Do najpopularniejszych substytutów zalicza się drewno lichej jakości, odchody zwierząt, odpady organiczne, słomę, oleje roślinne oraz osady ściekowe. Wszystkie wyżej wymienione substancje charakteryzują się nieprzydatnością do jakiegokolwiek produkcji wtórnej.