2022/04/12

Komisja Europejska zatwierdziła systemy certyfikacji wg dyrektywy 2018/2001/WE

Komisja Europejska po ponad 9 miesiącach zatwierdziła systemy certyfikacji, które wypełniają zasadę wzajemnej zgodności, według której producent rolny ma obowiązek dotyczyć dowód spełnienia wymogów podstawowych w zakresie zarządzania dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, identyfikacji i rejestracji zwierząt i dobrostanu zwierząt, a także dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Zasady te określane są jako kryteria zrównoważonego rozwoju. 

Zatwierdzenie dobrowolnego systemu certyfikacji przez Komisję Europejska jest na okres 5 lat. Weryfikacja określa, czy w danym systemie odpowiednio uwzględniono kryteria zrównoważonego rozwoju i zastosowano metodykę bilansu masy oraz czy spełnia on odpowiednie normy wiarygodności i niezależnego audytu zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. 

Zatwierdzone systemy 

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/599 of 8 April 2022 on the recognition of the Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs) for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

173

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/600 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Bonsucro EU’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

176

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/601 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Better Biomass’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

179

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/602 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

182

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/603 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘KZR INiG’ scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

185

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/604 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

188

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/605 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘REDcert-EU’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

191

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/606 of 8 April 2022 on the recognition of the “Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)” voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

194

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/607 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

197

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/608 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)’ for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

200

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/609 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘SURE’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

203

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/610 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)’ for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

206

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/611 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)’ for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

2020/04/09

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju a COVID-19

W związku z rosnącą liczbą osób zarażonych COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz zatrzymaniem działalności wielu przedsiębiorstw, dodatkowo ogłoszeniem stanu pandemii przez WHO oraz ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce jak i wielu innych krajach, systemy certyfikacji ISCC EU, REDcert EU, KZR INiG, 2BSvs, RSB dopuściły możliwość przeprowadzenia procesów certyfikacji w sposób zdalny. Sytuacja dotyczyć może jedynie firm już wcześniej certyfikowanych a których to termin ważności certyfikatu upływa w okresie pandemii COVID-19. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takich inspekcji jest obowiązkowe przeprowadzenie wizyty w okresie 3 miesięcy w formie audytu uzupełniającego na miejscu w organizacji certyfikowanej.
  • Audyt zdalny systemu polega na ocenie dokumentacji w formie elektronicznej dostarczonych przez organizację.
  • Audyt bilansu masy i emisji GHG przebiega w podobny sposób. Weryfikacji podlega poprawność dostarczonych danych.
  • Audyt uzupełniający na miejscu po okresie 3 miesięcy ma na celu potwierdzenie przesłanych dokumentów w wersji elektronicznej. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z jednostkami certyfikującymi lub operatorami systemów certyfikacji. 

2019/10/18

Akceptowanie systemów w zakresie odpadów i pozostałości

Wśród uczestników systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju rośnie popularność biomasy w postaci pozostałości i odpadów. Zgodnie z wymaganiami systemów certyfikacji firmom wolno przyjmować odpady i pozostałości lub wytworzone z nich produkty od innych zatwierdzonych systemów certyfikacji EU jako zrównoważone wyłącznie pod warunkiem zweryfikowania i zaakceptowania tych systemów jako systemów równoważnych.

Na dzień wpisu równoważne systemy w obszarze pozostałości i odpadów to systemy:
ISCC EU <-> REDcert EU <-> 2Bsvs

Niestety na tej liście brak jest systemów certyfikacji tj. KZR INIG, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, RSPO RED, Gafta Trade Assurance Scheme, Trade Assurance Scheme for Combinable Crops, U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol EU (SSAP EU), Universal Feed Assurance Scheme

Brak uznawalności przez trzy główne systemy certyfikacji pozostałych skutkuje ograniczeniem możliwości dostaw biomasy odpadowej i pozostałości do podmiotów, które są certyfikowane w ramach REDcert EU, ISCC EU, 2Bsvs. 

2019/03/08

NCR i jego wpływ na 2020 rok

Wielkość minimalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia ww. paliw i energii elektrycznej, czyli NCR, wynosi 6%. Ograniczenie to powinno zostać osiągnięte do 31 grudnia 2020 r. Stanowi o tym art. 30b ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Na podstawie art. 30d ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, obowiązek realizacji NCR może być wykonywany wspólnie przez kilka podmiotów, co również wymaga poinformowania Prezesa URE. W 2018 r. żaden z podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy takiej informacji nie przedłożył. Podobnie, żaden z podmiotów wymienionych wyżej w lit. b i c nie zdecydował się w 2018 r. na włączenie się w realizację NCR. 

Realizacja celu redukcyjnego przez zobowiązane podmioty, powiązana jest z obowiązkiem sprawozdawczym na podstawie art. 30i ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Obowiązek ten obejmuje przekazywanie Prezesowi URE sprawozdań rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. W 2018 r. sprawozdania roczne zostały przekazane Prezesowi URE po raz pierwszy za rok 2017, co wynika z art. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. 

W odróżnieniu od obowiązku realizacji NCW, który jest wykonywany w cyklach rocznych, realizacja NCR, jak wspomniano, ma charakter jednorazowy i cel ma zostać osiągnięty do końca 2020 r. Sprawozdawczość składana za 2017 r. i za kolejne lata poprzedzające 2020 r. ma zatem przede wszystkim charakter informacyjny. Dostarcza informacji o tempie realizacji tego celu oraz sposobach jego realizacji.

NCW czy NCR ? – Regulacje dla OZE, które zostały zapisane w dyrektywie RED II, zakładają również zwiększenie roli biopaliw drugiej generacji. Do 2030 roku co najmniej 14 proc. paliw wykorzystywanych w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy czym biopaliwa pierwszej generacji o wysokim ryzyku "pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów” od 2030 roku nie będą już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej. 

Od 2019 roku udział biopaliw pierwszej generacji w realizacji tych celów ma stopniowo maleć, aż do osiągnięcia zerowego poziomu w 2030 roku. 

Wdrożenie dyrektywy RED II ma na celu realizację nowego unijnego celu zakładającego zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energii do roku 2030 do poziomu co najmniej 32 proc. 

Cel na poziomie 32 proc. będzie wiążący tylko na poziomie całej Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do celu na rok 2020 wynikającego z pierwszej dyrektywy OZE, nie złożą się na niego obowiązkowe cele krajowe. 

Przyjęte zasady zarządzania unią energetyczną mają jednak zapewnić, że poszczególne kraje będą stopniowo zwiększać udział energii odnawialnej w swoich miksach energetycznych.

2019/01/18

Dyrektywa RED II > 2018/2001

Informujemy, że w grudniu 2018 r. została ogłoszona DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, potocznie zwana dyrektywą RED II. 

Dyrektywa określa cele zużycia odnawialnych źródeł energii w latach 2021 - 2030. Wprowadza również wiele zmian w obszarze certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, które będą obowiązywać od 2021 roku. 

Celem przyjętych regulacji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym do 32 proc. do roku 2030, co ma z kolei prowadzić – wraz z realizacją działań zwiększających efektywność energetyczną – do ograniczenia unijnych emisji CO2 o 40 proc. w porównaniu z emisjami z 1990 r.

2018/01/02

Wyliczenia emisji GHG / Kalkulacje emisji GHG

W dniu 01.01.2018 weszły w życie nowe przepisy dotyczące redukcji emisji GHG w łańcuchu życia biopaliw. Obecnie obowiązujący 35% redukcji emisji zastępuje poziom 50%. 

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE wyłącznie następujące rodzaje biomasy spełniają wymagania w zakresie 50% redukcji emisji GHG w całym cyklu życia biopaliw:

a) FAME z nasion słonecznika
b) FAME z UCO oraz tłuszczy zwierzęcych (kat. 1, kat. 2)
c) etanol z buraków cukrowych 

Zmiana ta oznacza obowiązek policzenia emisji GHG dla producentów w łańcuchu:
a) RME z rzepaku,
b) FAME z soi,
c) FAME z kwasów tłuszczowych oraz odpadów,
d) etanolu z kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, żyta,
e) etanolu z odpadów,

oraz wielu innych surowców do produkcji biokomponentów. 

W tym miejscu istotne jest aby wspomnieć, że na rynku wiele firm doradczych oferujących usługi w zakresie wyliczeń emisji GHG. Jednostki certyfikujące zostały zobligowane przez Komisję Europejską do weryfikacji wyliczeń emisji gazów cieplarnianych przez wyszkolonych weryfikatorów. Zalecamy tym samym potwierdzenie kompetencji przez osoby wykonujące usługi związane z emisjami GHG.

Z naszej strony oferujemy usługi związane z przeprowadzeniem wyliczeń emisji GHG. Telefon kontaktowy +48 665606846