2020/04/09

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju a COVID-19

W związku z rosnącą liczbą osób zarażonych COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz zatrzymaniem działalności wielu przedsiębiorstw, dodatkowo ogłoszeniem stanu pandemii przez WHO oraz ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce jak i wielu innych krajach, systemy certyfikacji ISCC EU, REDcert EU, KZR INiG, 2BSvs, RSB dopuściły możliwość przeprowadzenia procesów certyfikacji w sposób zdalny. Sytuacja dotyczyć może jedynie firm już wcześniej certyfikowanych a których to termin ważności certyfikatu upływa w okresie pandemii COVID-19. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takich inspekcji jest obowiązkowe przeprowadzenie wizyty w okresie 3 miesięcy w formie audytu uzupełniającego na miejscu w organizacji certyfikowanej.
 • Audyt zdalny systemu polega na ocenie dokumentacji w formie elektronicznej dostarczonych przez organizację.
 • Audyt bilansu masy i emisji GHG przebiega w podobny sposób. Weryfikacji podlega poprawność dostarczonych danych.
 • Audyt uzupełniający na miejscu po okresie 3 miesięcy ma na celu potwierdzenie przesłanych dokumentów w wersji elektronicznej. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z jednostkami certyfikującymi lub operatorami systemów certyfikacji. 

2019/10/18

Akceptowanie systemów w zakresie odpadów i pozostałości

Wśród uczestników systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju rośnie popularność biomasy w postaci pozostałości i odpadów. Zgodnie z wymaganiami systemów certyfikacji firmom wolno przyjmować odpady i pozostałości lub wytworzone z nich produkty od innych zatwierdzonych systemów certyfikacji EU jako zrównoważone wyłącznie pod warunkiem zweryfikowania i zaakceptowania tych systemów jako systemów równoważnych.

Na dzień wpisu równoważne systemy w obszarze pozostałości i odpadów to systemy:
ISCC EU <-> REDcert EU <-> 2Bsvs

Niestety na tej liście brak jest systemów certyfikacji tj. KZR INIG, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, RSPO RED, Gafta Trade Assurance Scheme, Trade Assurance Scheme for Combinable Crops, U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol EU (SSAP EU), Universal Feed Assurance Scheme

Brak uznawalności przez trzy główne systemy certyfikacji pozostałych skutkuje ograniczeniem możliwości dostaw biomasy odpadowej i pozostałości do podmiotów, które są certyfikowane w ramach REDcert EU, ISCC EU, 2Bsvs. 

2019/03/08

NCR i jego wpływ na 2020 rok

Wielkość minimalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia ww. paliw i energii elektrycznej, czyli NCR, wynosi 6%. Ograniczenie to powinno zostać osiągnięte do 31 grudnia 2020 r. Stanowi o tym art. 30b ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Na podstawie art. 30d ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, obowiązek realizacji NCR może być wykonywany wspólnie przez kilka podmiotów, co również wymaga poinformowania Prezesa URE. W 2018 r. żaden z podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy takiej informacji nie przedłożył. Podobnie, żaden z podmiotów wymienionych wyżej w lit. b i c nie zdecydował się w 2018 r. na włączenie się w realizację NCR. 

Realizacja celu redukcyjnego przez zobowiązane podmioty, powiązana jest z obowiązkiem sprawozdawczym na podstawie art. 30i ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Obowiązek ten obejmuje przekazywanie Prezesowi URE sprawozdań rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. W 2018 r. sprawozdania roczne zostały przekazane Prezesowi URE po raz pierwszy za rok 2017, co wynika z art. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. 

W odróżnieniu od obowiązku realizacji NCW, który jest wykonywany w cyklach rocznych, realizacja NCR, jak wspomniano, ma charakter jednorazowy i cel ma zostać osiągnięty do końca 2020 r. Sprawozdawczość składana za 2017 r. i za kolejne lata poprzedzające 2020 r. ma zatem przede wszystkim charakter informacyjny. Dostarcza informacji o tempie realizacji tego celu oraz sposobach jego realizacji.

NCW czy NCR ? – Regulacje dla OZE, które zostały zapisane w dyrektywie RED II, zakładają również zwiększenie roli biopaliw drugiej generacji. Do 2030 roku co najmniej 14 proc. paliw wykorzystywanych w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy czym biopaliwa pierwszej generacji o wysokim ryzyku "pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów” od 2030 roku nie będą już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej. 

Od 2019 roku udział biopaliw pierwszej generacji w realizacji tych celów ma stopniowo maleć, aż do osiągnięcia zerowego poziomu w 2030 roku. 

Wdrożenie dyrektywy RED II ma na celu realizację nowego unijnego celu zakładającego zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energii do roku 2030 do poziomu co najmniej 32 proc. 

Cel na poziomie 32 proc. będzie wiążący tylko na poziomie całej Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do celu na rok 2020 wynikającego z pierwszej dyrektywy OZE, nie złożą się na niego obowiązkowe cele krajowe. 

Przyjęte zasady zarządzania unią energetyczną mają jednak zapewnić, że poszczególne kraje będą stopniowo zwiększać udział energii odnawialnej w swoich miksach energetycznych.

2019/01/18

Dyrektywa RED II > 2018/2001

Informujemy, że w grudniu 2018 r. została ogłoszona DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, potocznie zwana dyrektywą RED II. 

Dyrektywa określa cele zużycia odnawialnych źródeł energii w latach 2021 - 2030. Wprowadza również wiele zmian w obszarze certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, które będą obowiązywać od 2021 roku. 

Celem przyjętych regulacji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym do 32 proc. do roku 2030, co ma z kolei prowadzić – wraz z realizacją działań zwiększających efektywność energetyczną – do ograniczenia unijnych emisji CO2 o 40 proc. w porównaniu z emisjami z 1990 r.

2018/01/02

Wyliczenia emisji GHG / Kalkulacje emisji GHG

W dniu 01.01.2018 weszły w życie nowe przepisy dotyczące redukcji emisji GHG w łańcuchu życia biopaliw. Obecnie obowiązujący 35% redukcji emisji zastępuje poziom 50%. 

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE wyłącznie następujące rodzaje biomasy spełniają wymagania w zakresie 50% redukcji emisji GHG w całym cyklu życia biopaliw:

a) FAME z nasion słonecznika
b) FAME z UCO oraz tłuszczy zwierzęcych (kat. 1, kat. 2)
c) etanol z buraków cukrowych 

Zmiana ta oznacza obowiązek policzenia emisji GHG dla producentów w łańcuchu:
a) RME z rzepaku,
b) FAME z soi,
c) FAME z kwasów tłuszczowych oraz odpadów,
d) etanolu z kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, żyta,
e) etanolu z odpadów,

oraz wielu innych surowców do produkcji biokomponentów. 

W tym miejscu istotne jest aby wspomnieć, że na rynku wiele firm doradczych oferujących usługi w zakresie wyliczeń emisji GHG. Jednostki certyfikujące zostały zobligowane przez Komisję Europejską do weryfikacji wyliczeń emisji gazów cieplarnianych przez wyszkolonych weryfikatorów. Zalecamy tym samym potwierdzenie kompetencji przez osoby wykonujące usługi związane z emisjami GHG.

Z naszej strony oferujemy usługi związane z przeprowadzeniem wyliczeń emisji GHG. Telefon kontaktowy +48 665606846

2017/09/01

Drodzy Państwo,

w nawiązaniu do wielu pytań dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemów certyfikacji biomasy / biopaliwa, pragniemy przekazać informacje odnoszące się do zapowiadanych i wymaganych zmian.
Zmiany te są realizacją przez systemy certyfikacji KZR INIG, REDcert EU, ISCC EU, wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie przekazywania emisji kolejnym podmiotom w łańcuchu zrównoważonego rozwoju (dokument „Note on the conducting and verifying actual calculations of GHG emission savings version 2.0").
Najważniejsze zmiany dotyczą następujących informacji zbieranych i przekazywanych na wszystkich etapach łańcucha zrównoważonego rozwoju i dotyczą:
1) Podawania wszystkich składowych, ze wzoru dostępnego w dyrektywie 2009/28/WE - link, na każdym etapie łańcucha KZR:
2) Deklarowania emisji GHG z etapu uprawy biomasy nieprzetworzonej (rzepak, kukurydza, pszenica, buraki cukrowe, żyto i pszenżyto). W tym przypadku producent rolny / gospodarstwo może wykorzystywać trzy typy emisji:
 • emisję standardową (tylko dla rzepaku, kukurydzy, pszenicy) dla obszaru całej Polski (biomasa: kukurydza z obszarów województw świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie oraz kukurydza spoza EU nie spełnia wymagań dyrektywy 2009/28/WE);
 • emisję średnią z obszarów województw NUTS2, przy czym musi być ona wyrażona w jednostkach kg CO2eq / tonę (dostępne przeliczenia na stronach Komisji Europejskiej);
 • emisję rzeczywistą dla etapu uprawy wyrażoną w jednostkach kg CO2eq / tonę suchej masy;
3) Przeliczanie emisji GHG musi się odbywać każdorazowo na suchą masę, tym samym należy znać specyfikację / biomasy, można również wykorzystać zapisy umowy na dostawy lub sprzedaży.
4) W przypadku przedsiębiorstw przetwarzających biomasę może być wykorzystywany jeden typ emisji tj. albo stosowane są wartości domyślne z dyrektywy, albo wartości rzeczywiste.
5) W przypadku zastosowania emisji rzeczywistych wartość z transportu musi być podana na każdym etapie łańcucha KZR (np. od dostawcy rolnego do punktu skupu, od punktu skupu do olejarni, od olejarni do estrowni i od estrowni do baz magazynowych). W przypadku wytwórców biokomponentów należy dodatkowo doliczyć emisje składowe z bazy magazynowej i dystrybucji.

Przedstawione zmiany nie wyczerpują tematu całościowych zmian i są wyłącznie wycinkiem, który jest najbardziej istotny z punktu widzenia przekazywania danych na temat emisji GHG. Szczegóły zmian znajdują się na stronach internetowych systemów oraz Komisji Europejskiej.

W załączniku znajdziecie Państwo przykładowe poświadczenia dla różnych rodzajów biomasy i biomasy przetworzonej, aktualne deklaracje własne dostawców rolnych oraz zaktualizowaną tabelę emisji NUTS2 dla Polski.

W ramach naszej działalności możemy Państwu pomóc w zakresie:
 • a) weryfikacji danych i przeliczeń emisji GHG
 • b) wyliczeń emisji GHG dla etapów uprawy, przetwórstwa, transportu
 • c) szkoleń pracowników z wymagań systemów KZR INIG, ISCC, REDcert, 2BSvs i innych
 • d) uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i pozwoleń
 • e) innych systemów tj. HACCP, GMP+, non-GMO, QS, FAMI-QS, ISO
Zapraszamy do współpracy !
W razie pytań lub sugestii proszę o kontakt.