2023/12/19

Koniec z obowiązującymi wartościami emisji NUTS2

Komisja Europejska potwierdza stanowisko "...że od czasu wejścia w życie dyrektywy (UE) 2018/2001 (RED II) wartości NUTS2 przedłożone zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE, nie mogą być już stosowane. Komisja Europejska nie przewidziała również okresu przejściowego w tym zakresie, w wyniku tego Komisja stwierdza w swoim ostatnim piśmie z grudnia 2023, że "...wartości NUTS różniące się od wartości domyślnych dla załącznika V mogą być stosowane tylko wtedy, gdy zostaną uznane przez Komisję w drodze aktu wykonawczego. 

Na dzień dzisiejszy, żadne wartości emisji GHG dla upraw nie są zatwierdzone. Tym samym jedyną opcją jest stosowanie wartości cząstkowych domyślnych dla upraw (Eec=DDV) lub wartości rzeczywistych (actual values). 

W związku z tym Komisja nie ma możliwości zastosowania okresu przejściowego, o co wnioskowały niektóre państwa członkowskie i zainteresowane strony z branży, ponieważ musiałoby to nastąpić w drodze precednsu. " Obowiązkiem państw członkowskich jest teraz dostarczenie zaktualizowanych wartości NUTS 2, które zostaną ocenione i potwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. 

W świetle tej sytuacji, dobrowolne systemy, uzgodniły, że biomasa zebrana w 2023 roku może wykorzystać wartości z opublikowanych NUTS 2. Jednakże biomasa ze zbiorów z 2024 r. będzie mogła wykorzystywać wartości NUTS 2 pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Należy również pamiętać, że możliwość stosowania wartości domyślnych i rzeczywistych pozostaje niezmieniona.

W świetle zaistniałej sytuacji zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty wyliczeń emisji GHG dla uprawianej biomasy (tj. rzepak, kukurydza, soja, słonecznik, jęczmień, żyto, pszenżyto i inne). W ramach oferty przygotujemy dla Państwa:

  1. formularze do zbierania danych od dostawców; 
  2. mechanizm liczenia wartości emisji GHG dla upraw;
  3. modyfikację zapisów umów z dostawcami;
  4. wiele innych indywidualnych rozwiązań. 

Wymaganie dyrektywy REDII: Aby określić emisje gazów cieplarnianych z upraw, RED II zezwala, oprócz rzeczywistych obliczeń lub zastosowania wartości domyślnych, na wykorzystanie typowych wartości, które reprezentują średnią wartość na określonym obszarze. Te typowe wartości muszą być zgłaszane Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie lub kraje trzecie i mogą być stosowane, jeśli Komisja uzna je za dokładne. Te typowe wartości są często określane jako wartości NUTS 02, ponieważ opisują emisje z uprawy surowców rolnych na obszarach na terytorium państwa członkowskiego sklasyfikowanych jako poziom 2 w nomenklaturze jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (zob. art. 31 ust. 2 RED II). 31(2) RED II).


2023/01/06

European Data Base for Biofuels (UDB) startuje

Zmiany z 24 grudnia 2018 r. wprowadzone przez REDII. 

Dyrektywa 2009/28/WE (REDI) zostanie uchylona 1 lipca 2021 roku. Zmiana ta wprowadza kilka nowych rozwiązań w porównaniu z poprzednią dyrektywą, takich jak: 

- nowy cel dla energii odnawialnej w wysokości 32% na rok 2030; 

- cel 14% zużycia energii odnawialnej w sektorze transportu w 2030 roku; oraz 

- włączenie dwóch nowych kategorii paliw, które mogą być zaliczane do celów: paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego (e-paliwa z energii elektrycznej z OZE) oraz paliwa z recyklingu węgla (paliwa niskoemisyjne ze źródeł nieodnawialnych). 

Artykuł 28 dyrektywy REDII zawiera przepisy, który wymagaja od Komisji Europejskiej i państw członkowskich wzmocnienia współpracy pomiędzy systemami krajowymi oraz pomiędzy systemami krajowymi a dobrowolnymi systemami i weryfikatorami (w tym, w stosownych przypadkach, wymiany danych), w celu zminimalizowania ryzyka, że pojedyncze partie paliw będą zgłaszane w Unii więcej niż jeden raz. 

Artykuł wymaga ponadto, aby Komisja utworzyła unijną bazę danych umożliwiającą śledzenie płynnych i gazowych paliw transportowych, które: 

kwalifikują się do wliczania do celu (konkretnie licznika, o którym mowa w art. 27 ust. 1 lit. b) - celu w zakresie transportu ze źródeł odnawialnych); 

nadają się do pomiaru przestrzegania zobowiązań w zakresie energii odnawialnej; oraz kwalifikują się do wsparcia finansowego w zakresie zużycia biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy. 

Unijna baza danych ma uzupełnić istniejące wymagania dotyczące identyfikowalności biopaliw. Tak zwane wymagania dotyczące identyfikowalności bilansu masy są obecnie weryfikowane na poziomie podmiotu gospodarczego, zazwyczaj w kontekście niezależnego audytu w ramach uznanych przez Komisję systemów dobrowolnych i krajowych. 

Ponadto baza danych ma ułatwić transgraniczny handel bio-metanem wykorzystywanym albo w sektorze transportowym, albo w ogrzewaniu/chłodzeniu lub produkcji energii elektrycznej. 

Państwa Członkowskie będą wymagać od podmiotów gospodarczych wprowadzania do bazy danych informacji m.in. o cechach zrównoważonego rozwoju paliw wprowadzanych na rynek, w tym o ich emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia. Państwo członkowskie może utworzyć krajową bazę danych, która jest połączona z bazą danych Unii, zapewniając, że wprowadzone informacje są natychmiast przekazywane między bazami danych. Zastosowanie bazy danych ma na celu zapewnienie, że sprawozdawczość dotycząca produkcji i stosowania odnawialnych paliw transportowych i biometanu jest spójna w całej Unii Europejskiej (UE) i nie stwarza ryzyka wielokrotnego liczenia paliw na rynku unijnym lub światowym.

Motywacją do stworzenia wspólnej bazy EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY opisując Unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw - dokument - wskazując na niedociągnięcia systemów certyfikacji. 

Europejski rynek paliw odnawialnych jest szeroko otwarty na oszustwa związane z certyfikacją oleju palmowego. Potrzebny jest nadzór. Komisja Europejska miała za zadanie zbudować system nadzoru wykorzystujący dane handlowe do wykrywania nielegalnych działań. Nie zrobiła tego.

Oto, co się stało

W 2018 roku została podpisana dyrektywa o energii odnawialnej RED II, która nakazuje "utworzenie unijnej bazy danych w celu zapewnienia przejrzystości i identyfikowalności paliw odnawialnych".

Ten środek nadzoru jest potrzebny, aby przeciwdziałać ryzyku oszustwa, które istnieje w ramach dyrektywy, co zostało obszernie opisane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w jego raporcie z 2016 roku w tej sprawie.

Energii w Komisji Europejskiej (choć nie wiadomo, dlaczego ktokolwiek sądził, że DG ds. Energii będzie wiedział, jak zbudować i obsługiwać system nadzoru danych).

Ponad dwa lata później po unijnej bazie danych nadal nie ma śladu. Jest to problem, ponieważ baza danych nie jest nudnym, biurowym systemem archiwizacji: jest to patrol straży przybrzeżnej w handlu paliwami odnawialnymi.

Każdy powinien wiedzieć, co się dzieje z bazą danych. Zdrowy postęp sygnalizuje, że nowe inwestycje w prawdziwe odnawialne źródła energii będą bezpieczne. Brak postępu oznacza wolną przepustkę dla podejrzanych operatorów na europejskie rynki czystej energii.

Ryzyko oszustwa w RED

Możliwość oszustwa wynika z dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, która nadaje zużytym lub odpadowym olejom roślinnym - przeznaczonym do produkcji paliw odnawialnych - wartość rynkową równą maksymalnie dwukrotności wartości najtańszej alternatywy oleju z pierwszego tłoczenia, którą jest bez wątpienia olej palmowy. Termin w dyrektywie to "podwójne liczenie".  

Jest to kusząca propozycja dla pozbawionego skrupułów eksportera, zwłaszcza takiego, który już zajmuje się handlem olejem palmowym, aby zwiększyć ilość cennego oleju odpadowego poprzez dodanie taniego oleju palmowego.  Dyrektywa nie nakłada obowiązku fizycznej kontroli lub audytu łańcucha dostaw.

Oczywiście istnieje proces certyfikacji, ale jest to miękki proces samocertyfikacji na papierze.   Na dodatek nie ma żadnego organu UE, który byłby odpowiedzialny za wykrywanie lub badanie nieprawidłowych trendów w danych handlowych. Jest to doskonały przepis na okazję i bezkarność.

Aby było jasne, poszczególne europejskie państwa członkowskie i dostawcy paliw, którzy zaopatrują się w importowane odnawialne źródła energii, działają całkowicie zgodnie z prawem, ponieważ produkt ląduje w Europie z wszystkimi certyfikatami RED. Tylko, że certyfikaty RED są poparte słabym, niemonitorowanym procesem.

Zużyty olej kuchenny jest idealnym paliwem odnawialnym, ponieważ w przeciwnym razie mógłby trafić do kanalizacji lub na wysypisko. Ponieważ zapotrzebowanie na niego w UE rośnie o 45% rocznie, jego zużycie w sektorze odnawialnym wzrosło dziesięciokrotnie w ciągu sześciu lat do 2020 roku, osiągając 4 miliony ton. Jest to najważniejszy punkt dyrektywy o odnawialnych źródłach energii w transporcie.  Większa jego część jest importowana z nieprzejrzystej sieci międzynarodowych firm handlowych poza Europą, często prowadzącej z powrotem do Azji Południowo-Wschodniej tymi samymi szlakami handlowymi, którymi transportowany jest olej palmowy.  

Światowa pojemność olejów odpadowych jest ograniczona i wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę zbiórki, aby zwiększyć podaż. Olej palmowy jest tani, obfity i można go łatwo nabyć w coraz większych ilościach za pomocą prostego telefonu.  Z każdym milionem ton oleju odpadowego, który nie jest prawdziwy, lecz jest olejem palmowym, powstaje zapotrzebowanie na 250.000 hektarów dodatkowych plantacji oleju palmowego, podczas gdy inwestycje w prawdziwie zrównoważone krajowe odnawialne źródła energii UE stoją w miejscu.

Zapotrzebowanie na zużyty olej roślinny będzie jeszcze przez wiele lat gwałtownie rosło, a do wciąż rosnącego zapotrzebowania na transport drogowy w ramach RED II dojdzie jeszcze zapotrzebowanie na transport morski i lotniczy.

Wiele firm produkujących paliwa odnawialne w Europie wykracza daleko poza minimalne wymagania certyfikacyjne, dodając własne warstwy weryfikacji, aby przeciwdziałać słabościom systemu. Potrzebny jest jednak solidniejszy system dla wszystkich, ponieważ jest to system, który będzie się rozwijał i towarzyszył Europie i jej rozwijającym się programom działań klimatycznych na lata 2030 i 2050.

Nadzór nad bazą danych Unii

Unijna baza danych miała zapewnić wgląd w łańcuchy dostaw, w których uczestniczy 27 państw członkowskich, 14 zatwierdzonych przez RED systemów certyfikacji i kilka tysięcy zbieraczy, handlowców i przetwórców w 170 krajach.   

Baza danych powinna umożliwiać śledczym wykrywanie podejrzanych trendów i nierównowagi, a nawet pozwalać na zejście do poszczególnych podmiotów.   Na przykład pozwoliłaby ona na sprawdzenie spójności pomiędzy ilością odnawialnych źródeł oleju odpadowego wprowadzanych na rynek UE a ilością surowca w postaci oleju odpadowego zebranego u źródła.  Można by wychwycić wszelkie podejrzane spiętrzenia ilości w całym łańcuchu dostaw.  

Podobnie, umożliwiłoby to organom regulacyjnym zbadanie, czy ilości deklarowane jako pochodzące z danego kraju są wiarygodne w odniesieniu do zdolności tego kraju do wytwarzania, certyfikowania i eksportowania takich ilości.   Jest to ważne, jak można sobie wyobrazić, w przypadkach, gdy kraj pochodzenia ma ograniczone możliwości zbierania zużytego oleju kuchennego, łatwy dostęp do oleju palmowego i brak krajowych regulacji uniemożliwiających zastępowanie oleju odpadowego olejem palmowym.

Co wiemy

Do kwietnia 2021 roku unijna baza danych nie została zbudowana.   W rzeczywistości najwyraźniej nie została jeszcze zaprojektowana. Nie ma żadnych publicznie dostępnych informacji o postępach w tym zakresie.

Energii zorganizowała online "Spotkanie zainteresowanych stron na temat unijnej bazy danych (RED II)".

Podczas tego wydarzenia zakres bazy danych został opisany w skąpych słowach koncepcyjnych, które w rzeczywistości były mniej wyrafinowane i konkretne niż opisane w podobnym wydarzeniu rok temu. Liczne pytania uczestników spotkały się z zainteresowaniem i zobowiązaniem do przeglądu, ale w większości przypadków nie podjęto jeszcze decyzji w tej sprawie.

Nie odpowiedziano na kluczowe pytania dotyczące tego, ile lub jakie źródła danych zostaną wykorzystane.  Nie udzielono również odpowiedzi na pytanie, czy jakakolwiek organizacja będąca źródłem danych zgodziła się na ich dostarczenie, czy ustalono standardy danych lub czy wprowadzono oprogramowanie do obsługi danych.

Nie wspomniano o żadnym protokole lub organie do współpracy z wieloma organizacjami zewnętrznymi na całym świecie, które będą musiały współpracować i dostosować się, aby zapewnić skuteczne funkcjonowanie systemu.

Nie było żadnych dowodów na to, że w projekt zaangażowani są eksperci w danej dziedzinie. Zamiast tego mówiono mgliście o "grupach fokusowych", które mają się odbyć w przyszłości.  Podano link internetowy, który miał umożliwić interakcję między zespołem Komisji a zewnętrznymi interesariuszami, ale nie działał.  Opracowane w ubiegłym roku rozwiązanie branżowe nie zostało przyjęte i nie było o nim mowy. Zespół DG Energy wydawał się mały, niedawno powołany i z niewielkim doświadczeniem w branży.

Rok temu nie podawano formalnie żadnych dat, ale mówiono o tym, że system zostanie uruchomiony jesienią 2021 roku.   Podczas imprezy w kwietniu tego roku jako datę udostępnienia podano grudzień 2022 r., ale bez żadnych wskazówek, jakie informacje lub funkcje zostaną w nim zawarte.  Jest to niewybaczalne.

Źródłem problemu może być brak odpowiedniej struktury zarządzania projektem, która nadzorowałaby postępy, zarządzała ryzykiem i składała raporty ustawodawcom, którzy nakazali to w 2018 roku.

Wniosek - i sygnał dla rynku - może być tylko taki, że oszustwa na dużą skalę w tym sektorze będą kontynuowane bez kontroli, co jeszcze bardziej pogorszy wpływ dyrektywy o energii odnawialnej, jeszcze bardziej zwiększy popyt na olej palmowy i jeszcze bardziej zahamuje inwestycje w prawdziwie zrównoważoną produkcję paliw odnawialnych w Europie. 

Z pewnością nie ma podstaw do twierdzeń urzędników Komisji, że unijna baza danych pomoże w najbliższych latach zapewnić przejrzystość i identyfikowalność paliw odnawialnych.

Czas na niezależny przegląd

Należy powołać audytora, który oceni postępy, zbada zarówno wewnętrzne, jak i publicznie dostępne informacje w DG ds. Energii oraz sporządzi publiczny raport z zaleceniami dla ustawodawców i szerszej społeczności zainteresowanych. EUROPOL, OLAF i Trybunał Obrachunkowy powinny wydać opinie.  Prace powinny zostać zakończone do lipca/sierpnia 2021 roku.

Jeżeli okaże się, że baza danych jest niewykonalna, ze względu na trudności w pozyskiwaniu i łączeniu wielu różnorodnych zbiorów danych - a tak może się stać - to najlepiej, żeby upadła już teraz, a na jej miejsce wprowadzono inny system nadzoru. Jeżeli okaże się, że problem leży w kompetencjach DG Energy w zakresie rozwoju systemu nadzoru, wówczas inna organizacja powinna przejąć tę pracę.

17 kwietnia 2021 r.

Dodano 5 maja 2021 - Oprócz niezależnego przeglądu postępów projektu można podjąć następujące działania:

- UDB powinien zostać uruchomiony w ciągu trzech miesięcy i od tego czasu rozwijać się.  

- W momencie uruchomienia powinna publikować dane, które są już dostępne dla Komisji z raportów państw członkowskich w ramach RED, tj. EUROSTAT SHARES+.

- Dodatkowe zestawy danych z dobrowolnych systemów, istniejących baz danych państw członkowskich i przemysłu powinny zostać dodane wkrótce po uruchomieniu, bez integrowania ich w jednolity zbiór danych (integracja byłaby nadmiernym wysiłkiem).

- Stały zespół analityków powinien pracować nad danymi, aby zapewnić oceny identyfikowalności poszczególnych łańcuchów dostaw, od kraju źródła do kraju konsumenta dla każdego rodzaju paliwa, sięgające pięć lat wstecz, wraz z towarzyszącymi wyjaśnieniami.  W ten sposób unijna baza danych stanie się inteligentnym serwisem informacyjnym.   Czysto techniczna baza danych nie może równać się z ludzkimi analitykami pod względem wglądu i sprawności.

- Formaty danych mogą być plikami excelowymi, z dołączonymi wykresami, umożliwiającymi zewnętrznym interesariuszom wykonywanie i publikowanie własnych analiz.

- Do przekazywania danych i informacji należy zachęcać poszczególnych operatorów, sektory, regiony i kraje.

- Priorytetowo należy traktować paliwa/regiony/huby o dużej objętości i dynamice, takie jak UCO, takie jak Azja Południowa, takie jak główne porty tranzytowe i takie jak główni dostawcy dla produkcji HVO.

- Należy tworzyć i badać alerty w przypadku zauważenia anomalii, takich jak na przykład kraj pochodzenia dostarczający więcej UCO, niż jest w stanie wygenerować, lub nagła, wyraźna zmiana wielkości łańcucha dostaw. 

- Zespół UDB powinien przeprowadzać badania ad hoc na określone tematy, aby potwierdzić, zweryfikować i poinformować, w odpowiedzi na obawy dotyczące podwójnej księgowości, oszustw i braku możliwości śledzenia.

- Powinien być sporządzany raport kwartalny i raport roczny.  

- Misja UDB powinna być wyrażona w słowach laika (zaczerpnięta z tekstu REDII i rozwinięta), a raporty powinny odpowiadać tej misji.   

- Powinien istnieć niezależny, stojący przed opinią publiczną przewodniczący, odpowiedzialny za realizację misji UDB i składanie sprawozdań interesariuszom.

4 maja EURACTIV opublikował tabelę opcji politycznych Komisji dla RED3, w której Komisja sugeruje, że mogłaby "rozwinąć unijną bazę danych jako pojedynczy system informacji i śledzenia obejmujący cały łańcuch dostaw od produkcji/wydobycia surowców do ostatecznej konsumpcji we wszystkich sektorach końcowego wykorzystania objętych REDII". Mówimy tu o bieganiu, zanim jeszcze można chodzić.

James Cogan jest analitykiem branży paliw odnawialnych. Przez ponad dziesięć lat zajmował się tworzeniem systemów danych dla dużych, złożonych organizacji.

Możliwość oszustw na dużą skalę w europejskim sektorze paliw odnawialnych wynika z tego, że dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii jest tak skonstruowana, że wartość rynkowa niektórych surowców do produkcji biopaliw na bazie odpadów - takich jak zużyty olej kuchenny - jest nawet dwukrotnie wyższa od najtańszych alternatywnych olejów roślinnych z pierwszego tłoczenia - takich jak olej palmowy. Stwarza to możliwość zysku dla pozbawionych skrupułów operatorów. Jednocześnie dyrektywa nie nakłada wymagań dotyczących fizycznego sprawdzania lub kontroli łańcuchów dostaw pod kątem autentyczności i identyfikowalności. Po trzecie, nie istnieje żaden organ UE, którego zadaniem byłoby wykrywanie lub badanie nieprawidłowych tendencji lub praktyk. Oszustwa są, dosłownie, niekontrolowane.

Przy popycie na zużyty olej spożywczy (UCO) rosnącym w UE o 45% rocznie, jego zużycie w sektorze biopaliw wzrosło o 1000% w ciągu sześciu lat do 2020 roku, osiągając ponad 4 miliony ton. Światowa zdolność produkcyjna UCO jest ograniczona i wymaga znacznych inwestycji w infrastrukturę zbiórki, aby zwiększyć podaż, podczas gdy olej palmowy jest tani, obfity i można go łatwo nabyć w coraz większych ilościach. Import oleju palmowego w postaci UCO nie jest kontrolowany, a oszustwo jest bardzo opłacalne.

Problem ten jest dobrze znany i stale się pogłębia. Olej palmowy w postaci UCO może łatwo pochodzić z terenów niedawno wylesionych, co powoduje negatywne skutki dla środowiska i klimatu. Wylesianie z importu jest gorącym tematem politycznym w UE, a Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do działania w celu rozwiązania tego problemu. Nie wolno pozostawić żadnych luk prawnych, takich jak obecny niekontrolowany import UCO.

W 2018 roku została podpisana unijna dyrektywa w sprawie energii odnawialnej RED2, która nakazuje "wprowadzenie unijnej bazy danych w celu zapewnienia przejrzystości i możliwości śledzenia paliw odnawialnych".

Środek ten został włączony w celu przeciwdziałania ryzyku oszustw na dużą skalę, które istnieje w ramach dyrektywy, co opisał Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozdaniu specjalnym z 2016 r. w tej sprawie.

Celem unijnej bazy danych jest poprawa przejrzystości łańcuchów dostaw, w których uczestniczy 27 państw członkowskich, 14 systemów certyfikacji i kilka tysięcy podmiotów zbierających, handlujących, przetwarzających i kupujących w 170 krajach. Baza danych powinna umożliwić zainteresowanym stronom wykrycie podejrzanych trendów i nierównowagi. Na przykład, pozwoliłaby ona zainteresowanym sprawdzić spójność pomiędzy ilością biodiesla UCO wprowadzonego na rynek UE a ilością surowca UCO zebranego u źródła. Można by wykryć i zbadać wszelkie podejrzane wahania ilości w łańcuchu dostaw. W ten sam sposób organy regulacyjne mogłyby zbadać, czy ilości deklarowane jako pochodzące z danego kraju są wiarygodne w odniesieniu do zdolności tego kraju do wytworzenia, certyfikacji i eksportu takich ilości. Jest to szczególnie ważne, na przykład w przypadku, gdy dany kraj ma ograniczone możliwości zbierania UCO, łatwy dostęp do oleju palmowego i brak krajowych regulacji uniemożliwiających zastępowanie UCO olejem palmowym.

Jednakże baza danych nie została wdrożona do kwietnia 2021 roku i niewiele wskazuje na to, że dokonano rzeczywistego postępu. W rzeczywistości, ponad dwa lata od uchwalenia przepisów, nie została ona jeszcze zaprojektowana i nie ma widocznych przesłanek, że dokonano istotnego postępu.

Obecne prace w Komisji Europejskiej nad budową bazy danych nie imponują ilością i fachowością zasobów zaangażowanych w projekt. Nie ma dowodów na istnienie struktury zarządzania projektem, która nadzorowałaby postępy, zarządzała ryzykiem i składała sprawozdania ustawodawcom i zainteresowanym stronom, które zleciły realizację projektu i od których zależy prawidłowe funkcjonowanie przepisów.

Farm Europe wzywa Komisję Europejską, a w szczególności DG ENER, do nadania temu projektowi większego zaangażowania i priorytetu. Oszustwa nigdy nie powinny pozostawać bez kontroli, a reputacja Komisji jest zagrożona.

Pozostałe dokumenty 

2022/04/12

Komisja Europejska zatwierdziła systemy certyfikacji wg dyrektywy 2018/2001/WE

Komisja Europejska po ponad 9 miesiącach zatwierdziła systemy certyfikacji, które wypełniają zasadę wzajemnej zgodności, według której producent rolny ma obowiązek dotyczyć dowód spełnienia wymogów podstawowych w zakresie zarządzania dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, identyfikacji i rejestracji zwierząt i dobrostanu zwierząt, a także dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Zasady te określane są jako kryteria zrównoważonego rozwoju. 

Zatwierdzenie dobrowolnego systemu certyfikacji przez Komisję Europejska jest na okres 5 lat. Weryfikacja określa, czy w danym systemie odpowiednio uwzględniono kryteria zrównoważonego rozwoju i zastosowano metodykę bilansu masy oraz czy spełnia on odpowiednie normy wiarygodności i niezależnego audytu zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. 

Zatwierdzone systemy 

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/599 of 8 April 2022 on the recognition of the Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs) for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

173

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/600 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Bonsucro EU’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

176

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/601 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Better Biomass’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

179

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/602 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

182

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/603 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘KZR INiG’ scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

185

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/604 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

188

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/605 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘REDcert-EU’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

191

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/606 of 8 April 2022 on the recognition of the “Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED)” voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

194

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/607 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

197

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/608 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC)’ for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

200

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/609 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘SURE’ voluntary scheme for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

203

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/610 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)’ for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

206

 

*

Commission Implementing Decision (EU) 2022/611 of 8 April 2022 on the recognition of the ‘Universal Feed Assurance Scheme (UFAS)’ for demonstrating compliance with the requirements set in Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council for biofuels, bioliquids, biomass fuels, renewable liquid and gaseous fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels ( 1 )

2020/04/09

Certyfikacja zrównoważonego rozwoju a COVID-19

W związku z rosnącą liczbą osób zarażonych COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz zatrzymaniem działalności wielu przedsiębiorstw, dodatkowo ogłoszeniem stanu pandemii przez WHO oraz ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce jak i wielu innych krajach, systemy certyfikacji ISCC EU, REDcert EU, KZR INiG, 2BSvs, RSB dopuściły możliwość przeprowadzenia procesów certyfikacji w sposób zdalny. Sytuacja dotyczyć może jedynie firm już wcześniej certyfikowanych a których to termin ważności certyfikatu upływa w okresie pandemii COVID-19. Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia takich inspekcji jest obowiązkowe przeprowadzenie wizyty w okresie 3 miesięcy w formie audytu uzupełniającego na miejscu w organizacji certyfikowanej.
  • Audyt zdalny systemu polega na ocenie dokumentacji w formie elektronicznej dostarczonych przez organizację.
  • Audyt bilansu masy i emisji GHG przebiega w podobny sposób. Weryfikacji podlega poprawność dostarczonych danych.
  • Audyt uzupełniający na miejscu po okresie 3 miesięcy ma na celu potwierdzenie przesłanych dokumentów w wersji elektronicznej. 

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z jednostkami certyfikującymi lub operatorami systemów certyfikacji. 

2019/10/18

Akceptowanie systemów w zakresie odpadów i pozostałości

Wśród uczestników systemów certyfikacji zrównoważonego rozwoju rośnie popularność biomasy w postaci pozostałości i odpadów. Zgodnie z wymaganiami systemów certyfikacji firmom wolno przyjmować odpady i pozostałości lub wytworzone z nich produkty od innych zatwierdzonych systemów certyfikacji EU jako zrównoważone wyłącznie pod warunkiem zweryfikowania i zaakceptowania tych systemów jako systemów równoważnych.

Na dzień wpisu równoważne systemy w obszarze pozostałości i odpadów to systemy:
ISCC EU <-> REDcert EU <-> 2Bsvs

Niestety na tej liście brak jest systemów certyfikacji tj. KZR INIG, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, RSPO RED, Gafta Trade Assurance Scheme, Trade Assurance Scheme for Combinable Crops, U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol EU (SSAP EU), Universal Feed Assurance Scheme

Brak uznawalności przez trzy główne systemy certyfikacji pozostałych skutkuje ograniczeniem możliwości dostaw biomasy odpadowej i pozostałości do podmiotów, które są certyfikowane w ramach REDcert EU, ISCC EU, 2Bsvs. 

2019/03/08

NCR i jego wpływ na 2020 rok

Wielkość minimalnego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia ww. paliw i energii elektrycznej, czyli NCR, wynosi 6%. Ograniczenie to powinno zostać osiągnięte do 31 grudnia 2020 r. Stanowi o tym art. 30b ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Na podstawie art. 30d ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, obowiązek realizacji NCR może być wykonywany wspólnie przez kilka podmiotów, co również wymaga poinformowania Prezesa URE. W 2018 r. żaden z podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy takiej informacji nie przedłożył. Podobnie, żaden z podmiotów wymienionych wyżej w lit. b i c nie zdecydował się w 2018 r. na włączenie się w realizację NCR. 

Realizacja celu redukcyjnego przez zobowiązane podmioty, powiązana jest z obowiązkiem sprawozdawczym na podstawie art. 30i ust. 1 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Obowiązek ten obejmuje przekazywanie Prezesowi URE sprawozdań rocznych dotyczących emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej, sporządzanych na podstawie faktur VAT lub innych dokumentów, w terminie do 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym. W 2018 r. sprawozdania roczne zostały przekazane Prezesowi URE po raz pierwszy za rok 2017, co wynika z art. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. 

W odróżnieniu od obowiązku realizacji NCW, który jest wykonywany w cyklach rocznych, realizacja NCR, jak wspomniano, ma charakter jednorazowy i cel ma zostać osiągnięty do końca 2020 r. Sprawozdawczość składana za 2017 r. i za kolejne lata poprzedzające 2020 r. ma zatem przede wszystkim charakter informacyjny. Dostarcza informacji o tempie realizacji tego celu oraz sposobach jego realizacji.

NCW czy NCR ? – Regulacje dla OZE, które zostały zapisane w dyrektywie RED II, zakładają również zwiększenie roli biopaliw drugiej generacji. Do 2030 roku co najmniej 14 proc. paliw wykorzystywanych w transporcie ma pochodzić ze źródeł odnawialnych, przy czym biopaliwa pierwszej generacji o wysokim ryzyku "pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów” od 2030 roku nie będą już wliczane do celów UE w zakresie energii odnawialnej. 

Od 2019 roku udział biopaliw pierwszej generacji w realizacji tych celów ma stopniowo maleć, aż do osiągnięcia zerowego poziomu w 2030 roku. 

Wdrożenie dyrektywy RED II ma na celu realizację nowego unijnego celu zakładającego zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energii do roku 2030 do poziomu co najmniej 32 proc. 

Cel na poziomie 32 proc. będzie wiążący tylko na poziomie całej Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do celu na rok 2020 wynikającego z pierwszej dyrektywy OZE, nie złożą się na niego obowiązkowe cele krajowe. 

Przyjęte zasady zarządzania unią energetyczną mają jednak zapewnić, że poszczególne kraje będą stopniowo zwiększać udział energii odnawialnej w swoich miksach energetycznych.

2019/01/18

Dyrektywa RED II > 2018/2001

Informujemy, że w grudniu 2018 r. została ogłoszona DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, potocznie zwana dyrektywą RED II. 

Dyrektywa określa cele zużycia odnawialnych źródeł energii w latach 2021 - 2030. Wprowadza również wiele zmian w obszarze certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw, które będą obowiązywać od 2021 roku. 

Celem przyjętych regulacji jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energetycznym do 32 proc. do roku 2030, co ma z kolei prowadzić – wraz z realizacją działań zwiększających efektywność energetyczną – do ograniczenia unijnych emisji CO2 o 40 proc. w porównaniu z emisjami z 1990 r.