2011/05/29

UE: kryteria zrównoważonego rozwoju dla biopaliw

Komisja Europejska przybliżyła szczegóły dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw pochodzących zarówno z UE, jak i krajów trzecich. Wytyczne nie są zaskoczeniem.

Wśród przedstawionych kryteriów najważniejszymi są:
1) paliwo odnawialne pochodzące z plantacji palmy olejowej, które powstały na skutek zamiany lasów na tereny rolnicze, nie będzie się liczyć do unijnego, 10% celu blendingu biopaliw, jaki ma wejść w życie w 2020 roku. Takie same zapisy dotyczą upraw powstałych na łąkach o wysokiej biodywersyfikacji, torfowiskach i mokradłach oraz lasach pierwotnych,
2) styczeń 2008 jest datą, od której zmiana przeznaczenia ziemi (z powyższego punktu) wyklucza z wliczania do celu unijnego zużycia paliwa powstałego z surowców uprawianych na obszarze przekształconym na tereny uprawne,
3) zostanie wprowadzony dobrowolny system certyfikowania biopaliw. Certyfikaty będą wydawane na maksimum 5 lat, tylko jeśli niezależny audyt potwierdzi, że redukcja emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu produkcji i dostaw biopaliw wynosi przynajmniej 35%. Ten współczynnik redukcji będzie rosnąć i w 2017 r. wyniesie 50%, a rok później przynajmniej 60%,
4) tylko te biopaliwa, dla których kryteria zrównoważonego rozwoju zostaną potwierdzone przez UE lub kraj członkowski, dostaną wsparcie i będą liczyć się do celu zużycia,
5) w przypadku paliw, które częściowo pochodzą z odnawialnych źródeł, do unijnego celu zużycia będzie liczyć się nie procentowy dodatek do paliwa tradycyjnego, ale faktyczny udział paliwa z odnawialnych źródeł,
6) biopaliwa powstałe z odpadów i pozostałości produkcyjnych z rolnictwa, rybołówstwa, akwakultury i leśnictwa będą wliczać się podwójnie do unijnego celu zużycia.
Komisarz UE ds. Energii Gunther Oettinger wyraził opinię, że najbardziej restrykcyjne kryteria dotyczące biopaliw w UE będą sygnałem dla krajów trzecich, by te też przyjęły podobne standardy.
Źródło: FAPA/FAMMU na podstawie KE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz