2016/12/17

Wytwórca zadeklaruje datę powstania instalacji

W związku ze zmianami w ustawie prawo energetyczne podmioty wytwarzający biokomponenty w Polsce jak również w innych krajach zobowiązani są do deklarowania daty powstania instalacji.

Wynika to wprost z wymagań dyrektywy 2009/28/WE (zmiany tzw. dyrektywy ILUC), która wprowadza obowiązek spełnienia wymagania w zakresie 60% ograniczenia emisji GHG przez biokomponenty, które pozyskano z instalacji, która rozpoczęła działanie po dniu 5 października 2015 r. 
Wymóg ograniczenia emisji GHG na poziomie 60% skutkuje tym, że emisja GHG dla produktów powstałych w tych instalacjach nie może być wyższa niż 33,52 g CO2eq/MJ
Instalację uznaje się za działającą jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja biokomponentów w dniu 05 października 2015 r.
W przypadku instalacji, które działały w dniu 5 października 2015 r. lub przed tą datą, biokomponenty zapewniają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 35% do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.