2016/05/17

Czy systemy REDcert i ISCC uzyskają zatwierdzenie w Polsce ?

Wymagane zgłoszenie administratorów systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju.


Zgodnie z art. 28k ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775) działalność gospodarcza w zakresie udzielania zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji. 

Na podstawie art. 28k ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 775) organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru administratorów systemów certyfikacji jest Prezes Agencji Rynku Rolnego a od 01.01.2017 r. wejdą w życie przepisy obowiązujące administratorów systemów certyfikacji do rejestracji w rejestrze prowadzonym przez ARR. Obecnie w rejestrze zatwierdzony jest wyłącznie system KZR INIG opracowany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

Rejestr administratorów systemów certyfikacji - link bezpośredni do rejestru.

Na uwagę zasługuje, że w przypadku braku spełnienia tego wymogu certyfikat nie uprawnia do sprzedaży biomasy zgodnie z w/w ustawą. 

Liczba wydanych certyfikatów w Polsce w ramach systemu:
1. KZR INIG: ok 460 
2. REDcert EU: ok 450 
3. ISCC EU: ok 100 

O wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji może ubiegać się przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
  1. posiada tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji spełniającym wymagania określone w dyrektywie 2009/28/WE,
  2. posiada tłumaczenie na język polski dokumentów uznanego systemu certyfikacji – w przypadku uznanego systemu certyfikacji sporządzonego w języku obcym; tłumaczenie powinno być wykonane przez tłumacza przysięgłego,
  3. prowadzi dokumentację dotyczącą zgód udzielonych jednostkom certyfikującym na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz