2015/04/30

Zmiana dyrektywy 2009/28

W dniu 28 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski poparł zmiany w dyrektywie 2009/28.
Zmiany obejmują min.:

  • informacje na temat odpadów i pozostałości
  • wdrożenie ILUC - pośredniej zmiany użytkowania gruntów
  • propozycję list produktów zaliczanych podwójnie
  • zmianę celu do 7% biokomponentów konwencjonalnych
Więcej na stronach PE.

2015/04/17

Lista produktów odpadów i pozostałości wg dyrektywy 2009/28

Część A. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej i które przyczyniają się do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. e)
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych, ale nie segregowanych odpadów z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.
c) Bioodpady, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE, z gospodarstw domowych podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z definicją w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy.
d) Frakcja biomasy odpadów przemysłowych, nienadająca się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i hurtu oraz z przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem surowców wymienionych w części B niniejszego załącznika.
e) Słoma.
f) Obornik i osad ściekowy.
g) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy.
h) Smoła oleju talowego.
i) Surowa gliceryna.
j) Wytłoczyny z trzciny cukrowej.
k) Wytłoki z winogron i osad winny z drożdży.
l) Łupiny orzechów.
m) Łuski nasion.
n) Kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy.
o) Frakcja biomasy odpadów i pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie, np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina i olej talowy.
p) Inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s).
q) Inny materiał lignocelulozowy określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych.
Część Aa. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy jest uznawany za czterokrotność ich wartości energetycznej i które przyczyniają się do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. e)
a) Algi (autotroficzne), jeżeli są hodowane na lądzie, w stawach lub w fotobioreaktorach.
b) Odnawialne paliwa ciekłe i gazowe pochodzenia niebiologicznego.
c) Wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla na potrzeby transportu.
d) Bakterie.
Część B. Surowce, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy, jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny.
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane w kategoriach 1 i 2 w myśl rozporządzenia (WE) nr 1069/2009*.
ba) Surowce, które zostały określone przez właściwe organy krajowe jako odpady, pozostałości, niespożywczy materiał celulozowy lub materiał lignocelulozowy i które były wykorzystywane w istniejących instalacjach przed dniem 31 grudnia 2014 r.

2015/04/14

RSPO - olej palmowy

Certyfikacja na zgodność ze standardem łańcucha dostaw RSPO została stworzona w celu zapewnienia, iż łańcuch dostaw jest identyfikowalny, w odniesieniu do przedstawianego dowodu w postaci zrównoważonego rozwoju.
1. Pełna tożsamość produktu (Identity Preserved) - hard IP
Model łańcucha dostaw zapewnia, iż certyfikowane na RSPO produkty z oleju palmowego, dostarczone do odbiorcy są na tyle łatwe do zidentyfikowania, iż jesteśmy w stanie wskazać pochodzenie produktu co do pojedynczej wytwórni tak jak i jej podstawę dostawy oraz możemy udowodnić, iż są one odizolowane od wszystkich innych źródeł oleju palmowego poprzez łańcuch dostaw.
2. Segregacja (Segregation)
Model łańcucha zapewnia, iż produkty z oleju palmowego dostarczone do odbiorcy pochodzą tylko z certyfikowanych źródeł RSPO. To zaś pozwala mieszać certyfikowany na RSPO olej palmowyz różnymi źródłami pochodzenia.
3. Bilans Masy (Mass Balance)
Model łańcucha dostaw administracyjnie kontroluje handel certyfikowanym w RSPO produktem w całym łańcuchu dostaw. System bilansu masy pozwala na mieszanie certyfikowanych i nie certyfikowanych produktów na każdym etapie łańcucha dostaw, zapewniając, iż wejściowe ilości jednostek są kontrolowane.

iLUC - pośrednia zmiana użytkowania gruntów
Stanowisko Rady

Część A. Tymczasowe szacowane emisje biopaliw, wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)+

Grupa surowców

Średnia*

Zakres między percentylami uzyskany z analizy wrażliwości**

Zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe

12

8–16

Rośliny cukrowe

13

4–17

Rośliny oleiste

55

33–66

________________

* Przedstawione tu średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców

** Przedstawiony tu zakres oddaje 90 % wyników przy użyciu wartości 5. i 95. percentyla wynikających z analizy. Percentyl 5. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 5 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki poniżej 8, 4 i 33 g gCO2eq/MJ). Percentyl 95. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 95 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki powyżej 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ).

+ Przedstawione tu średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców. Wielkość wartości w załączniku podlega szeregowi założeń (odnoszących się np. do postępowania z produktami ubocznymi, kształtowania się plonów, zasobów węgla i przemieszczania produkcji innych towarów itd.) stosowanych w modelach ekonomicznych opracowanych w celu oszacowania tych emisji. Mimo że, w związku z powyższym, dokładne scharakteryzowanie zakresu niepewności wiążącego się z takimi szacowanymi wielkościami nie jest możliwe, przeprowadzono analizę metodą Monte Carlo, czyli analizę wrażliwości tych rezultatów w oparciu o przypadkową zmienność głównych parametrów.

 

Poprawka

Część A. Szacowane emisje dla biopaliw wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)

Grupa surowców

Szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów

Zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe

12

Rośliny cukrowe

13

Rośliny oleiste

55