2015/08/14

Cząstkowe wartości domyślne emisji GHG dla surowców rolniczych

1. Poniżej zamieszczamy cząstkowe wartości domyślne emisji GHG dla surowców rolniczych:

Rzepak 674.41 kg CO 2 eq/t rzepaku
Słonecznik 412.52 kg CO 2 eq/t słoneczniku 
Soja 365.27 kg CO 2 eq/t soi 
Palma (świeże owoce, FFB) 122.35 kg CO 2 eq/t FFB
Burak cukrowy 35.62 kg CO 2 eq/t buraka cukrowego 
Pszenica 306.77 kg CO 2 eq/t pszenica 
Kukurydza (wyprodukowana w EU) 295.32 kg CO 2 eq/t kukurydza

Wartości dla zbóż i nasion oleistych można stosować jedynie gdy spełniony jest wymóg NUTS2.

2. Cząstkowe wartości domyślne emisji GHG dla półproduktów:

Surowy olej rzepakowy 1,207.52 kg CO 2 eq/t surowego oleju rzepakowy
Surowy olej słonecznikowy 795.62 kg CO 2 eq/t surowego oleju słonecznikowego 
Surowy olej sojowy 1399.16 kg CO 2 eq/t surowego oleju sojowego 

Rafinowany olej rzepakowy 1,296.77 kg CO 2 eq/t rafinowanego oleju rzepakowego 
Rafinowany olej słonecznikowy 867.70 CO 2 eq/t rafinowanego oleju słonecznikowego
Rafinowany olej sojowy 1,496.39 kg CO 2 eq/t rafinowanego oleju sojowego

2015/08/12

Szkolenie dla gorzelni, producentów etanolu

Zapraszamy na szkolenie dla:
 • gorzelni rolniczych
 • producentów alkoholu etylowego
 • dostawców zbóż
 • cukrowni
 • firm zbierających odpady
 • firm handlowych
W związku ze zmianami w przepisach prawa Polskiego organizujemy dwudniowe szkolenie otwarte z zakresu nowych wymagań. Termin 10-11 września 2015 r. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych audytorów-praktyków z branży spożywczej z naszej firmy oraz Przedstawiciela KZR INIG z Krakowa.

Szkolenie  skierowane jest do przedstawicieli firm sektora producentów destylatu rolniczego / alkoholu etylowego / bioetanolu / cukrowni a także dla firm handlowych.
Ulotka szkolenia do pobrania tutaj.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami systemów zrównoważonego rozwoju:
 • KZR INIG
 • REDcert EU
 • ISCC EU
Szkolenie poprowadzą wybitni eksperci oraz osoby związane z funkcjonowaniem systemów kryteriów zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa.
Gościem specjalnym będą Kierownik biura systemu certyfikacji KZR INiG oraz reprezentant Ministerstwa Gospodarki.

Program szkolenia obejmuje między innymi następującą tematykę:
 • Wymagania prawne w zakresie kryteriów zrównoważonego rozowju.
 • Porównanie europejskich systemów zrównoważonego rozowju (KZR).
 • Biomasa odpadowa i pozostałości przeznaczone do produkcji etanolu.
 • Prezentacja wymagań systemu KZR INIG.
 • Prezentacja systemu REDcert / ISCC EU.
 • Kalkulacje emisji gazów cieplarnianych [GHG] w gorzelni, u producenta alkoholu etylowego, w zakładzie odwadniania.
 • Wymagania dla pierwszych punktów zbiórki odpadów / biomasy roślinnej.
 • Wymagania dla handlu destylatem rolniczym / alkoholem etylowym.
 • Identyfikacja biomasy spełniającej nowy wymagania dyrektywy 2009/28/WE w zakresie odpadów.
Koszt uczestnictwa:
a) 1.100 PLN netto / 1 osoba przy zgłoszeniu do 31.08.2015 r.
b) 1.350 PLN netto / 1 osoba przy zgłoszeniu po 31.08.2015 r.
Przy większej ilości zgłoszeń z jednej firmy stosujemy promocyjne stawki. Cena obejmuje rejestrację uczestnika, materiały szkoleniowe, obiad oraz uroczystą kolację pierwszego dnia, nocleg wraz ze śniadaniem oraz obiad drugiego dnia. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli zapewniony serwis kawowy.
Najbliższy termin szkolenia: 10-11 wrzesień 2015 r. w Polichnie link do Google Maps [lokalizacja obiektu].
Formularz zgłoszenia można pobrać tutaj.
Kontakt w sprawach wiązanych ze szkoleniem:
Pani Beata Bilińska
Mob.: +48 665-451-2042015/05/04

Nowe zakresy certyfikacji w ramach ISCC EU, REDcert

System ISCC EU zakresy certyfikacji: 

BG = Biogas plant, 
BM = Biomethane plant, 
BP = Biodiesel plant, 
CP = Collecting Point (for waste/residue material not grown/harvested on farms/plantations), 
CR = Crushing plant, 
EP = Ethanol plant,
ET = ETBE plant, 
FA = Farm / Plantation, 
FC = Farmers' Central Office, 
FG = First Gathering Point (for biomass grown/harvested on farms/plantations), 
HVO = HVO plant, 
LC = Logistic Center, 
ML = Methanol plant, 
MP = Melting plant, 
MT = MTBE plant, 
OM = Oil mill, 
OT = Other conversion unit, 
PM = Pulp mill, 
PO Point of Origin, 
RE = Refinery, 
SM = Sugar mill, 
TR = Trader, 
TRS = Trader with storage, 
TW = Treatment plant for waste/ residues, 
WH = Warehouse, 
WR36 = acc. to 36th BImSchV (double counting of biofuels in Germany)

REDcert EU zakresy certyfikacji:

New from 01.01.2014
101 group of farms, 102 farm, 103 waste producer, 201 first gathering point, 202 collector of waste/residues, 301 Oil mill, 302 sugar mill, 303 biogas plant, 304 fat melting plant, 401 oil mill/fat refinery (pure fuel / bioliquid), 403 esterification plant, 404 hydrogenation unit, 405 bioethanol plant, 406 biogas plant, 407 biogas upgrading plant, 408 pulp factory, 501 supplier/dealer (chain of conversion), 502 supplier/dealer (after the last interface).

Old until 01.08.2014

GF group of farms, FA farm, FG first gathering point, FW first gathering point (36. BImSchV), CP collection point waste/ residues, CU conversion unit (intermediate products/semi-finished products), OM oil mill, SM sugar mill, EP esterification plant, HU hydrogenation unit, BE bioethanol plant, BG biogas plant, BU biogas upgrading plant, PF pulp factory, OT others, SR supplier/dealer (chain of conversion), SE supplier/dealer (after the last interface), SU Supplier/dealer, SW Supplier/dealer (36. BImSchV), PP Processing plant/Biofuel company/Refinery, PW Processing plant/Biofuel company/Refinery (36. BImSchV). 

2015/04/30

Zmiana dyrektywy 2009/28

W dniu 28 kwietnia 2004 r. Parlament Europejski poparł zmiany w dyrektywie 2009/28.
Zmiany obejmują min.:

 • informacje na temat odpadów i pozostałości
 • wdrożenie ILUC - pośredniej zmiany użytkowania gruntów
 • propozycję list produktów zaliczanych podwójnie
 • zmianę celu do 7% biokomponentów konwencjonalnych
Więcej na stronach PE.

2015/04/17

Lista produktów odpadów i pozostałości wg dyrektywy 2009/28

Część A. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej i które przyczyniają się do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. e)
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych, ale nie segregowanych odpadów z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.
c) Bioodpady, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE, z gospodarstw domowych podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z definicją w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy.
d) Frakcja biomasy odpadów przemysłowych, nienadająca się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i hurtu oraz z przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem surowców wymienionych w części B niniejszego załącznika.
e) Słoma.
f) Obornik i osad ściekowy.
g) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy.
h) Smoła oleju talowego.
i) Surowa gliceryna.
j) Wytłoczyny z trzciny cukrowej.
k) Wytłoki z winogron i osad winny z drożdży.
l) Łupiny orzechów.
m) Łuski nasion.
n) Kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy.
o) Frakcja biomasy odpadów i pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie, np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina i olej talowy.
p) Inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s).
q) Inny materiał lignocelulozowy określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych.
Część Aa. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy jest uznawany za czterokrotność ich wartości energetycznej i które przyczyniają się do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. e)
a) Algi (autotroficzne), jeżeli są hodowane na lądzie, w stawach lub w fotobioreaktorach.
b) Odnawialne paliwa ciekłe i gazowe pochodzenia niebiologicznego.
c) Wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla na potrzeby transportu.
d) Bakterie.
Część B. Surowce, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy, jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny.
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane w kategoriach 1 i 2 w myśl rozporządzenia (WE) nr 1069/2009*.
ba) Surowce, które zostały określone przez właściwe organy krajowe jako odpady, pozostałości, niespożywczy materiał celulozowy lub materiał lignocelulozowy i które były wykorzystywane w istniejących instalacjach przed dniem 31 grudnia 2014 r.

2015/04/14

RSPO - olej palmowy

Certyfikacja na zgodność ze standardem łańcucha dostaw RSPO została stworzona w celu zapewnienia, iż łańcuch dostaw jest identyfikowalny, w odniesieniu do przedstawianego dowodu w postaci zrównoważonego rozwoju.
1. Pełna tożsamość produktu (Identity Preserved) - hard IP
Model łańcucha dostaw zapewnia, iż certyfikowane na RSPO produkty z oleju palmowego, dostarczone do odbiorcy są na tyle łatwe do zidentyfikowania, iż jesteśmy w stanie wskazać pochodzenie produktu co do pojedynczej wytwórni tak jak i jej podstawę dostawy oraz możemy udowodnić, iż są one odizolowane od wszystkich innych źródeł oleju palmowego poprzez łańcuch dostaw.
2. Segregacja (Segregation)
Model łańcucha zapewnia, iż produkty z oleju palmowego dostarczone do odbiorcy pochodzą tylko z certyfikowanych źródeł RSPO. To zaś pozwala mieszać certyfikowany na RSPO olej palmowyz różnymi źródłami pochodzenia.
3. Bilans Masy (Mass Balance)
Model łańcucha dostaw administracyjnie kontroluje handel certyfikowanym w RSPO produktem w całym łańcuchu dostaw. System bilansu masy pozwala na mieszanie certyfikowanych i nie certyfikowanych produktów na każdym etapie łańcucha dostaw, zapewniając, iż wejściowe ilości jednostek są kontrolowane.

iLUC - pośrednia zmiana użytkowania gruntów
Stanowisko Rady

Część A. Tymczasowe szacowane emisje biopaliw, wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)+

Grupa surowców

Średnia*

Zakres między percentylami uzyskany z analizy wrażliwości**

Zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe

12

8–16

Rośliny cukrowe

13

4–17

Rośliny oleiste

55

33–66

________________

* Przedstawione tu średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców

** Przedstawiony tu zakres oddaje 90 % wyników przy użyciu wartości 5. i 95. percentyla wynikających z analizy. Percentyl 5. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 5 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki poniżej 8, 4 i 33 g gCO2eq/MJ). Percentyl 95. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 95 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki powyżej 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ).

+ Przedstawione tu średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców. Wielkość wartości w załączniku podlega szeregowi założeń (odnoszących się np. do postępowania z produktami ubocznymi, kształtowania się plonów, zasobów węgla i przemieszczania produkcji innych towarów itd.) stosowanych w modelach ekonomicznych opracowanych w celu oszacowania tych emisji. Mimo że, w związku z powyższym, dokładne scharakteryzowanie zakresu niepewności wiążącego się z takimi szacowanymi wielkościami nie jest możliwe, przeprowadzono analizę metodą Monte Carlo, czyli analizę wrażliwości tych rezultatów w oparciu o przypadkową zmienność głównych parametrów.

 

Poprawka

Część A. Szacowane emisje dla biopaliw wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)

Grupa surowców

Szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów

Zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe

12

Rośliny cukrowe

13

Rośliny oleiste

55

2015/01/14

Definicja obszarów trawiastych zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska opracowała rozporządzenie (UE) nr 1307/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów i zasięgów geograficznych obszarów trawiastych o wysokiej bioróżnorodności do celów art. 7b ust. 3 lit. c) dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz art. 17 ust. 3 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
 
Link do rozporządzenia - kliknij.