2014/06/06

Konferencja: Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne

Konferencja: Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne


Celem konferencji jest zapoznanie zainteresowanych podmiotów ze sposobem funkcjonowania systemu weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biomasę i biokomponenty wykorzystywane do wytwarzania paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, jak również z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1164, z późn. zm.), która została znowelizowana przepisami ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

http://www.mg.gov.pl/node/20923#

Prezentacje:
 1. ARR - Warunki uzyskania wpisu do rejestrów prowadzonych przez Prezesa ARR
 2. DEKRA Certification Sp. z o.o. - Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne,
 3. DEKRA Certification Sp. z o.o. - REDcert,
 4. Bureau Veritas Certification Polska - Prezentacja firmy,
 5. Bureau Veritas Certification Polska - Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU,
 6. Control Union Poland sp. z o.o. - Systemy certyfikacji odnawialnych źródeł energii,
 7. GUTcert - Prezentacja firmy,
 8. Quality Assurance Poland - Systemy zrównoważonego rozwoju biomasy i biopaliw, aspekty wdrożenia,
 9. INiG - System Certyfikacji KZR INiG-PIB.

2014/06/05

Instytut Nafty i Gazu z systemem Zrównoważonego Rozwoju

Instytut Nafty i Gazu otrzymał decyzję Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

KZR INIG System


Zakres zastosowania obejmuje Europę w ramach łańcucha produkcji biopaliw i biokomponentów. Standard obejmuje:
 • Definicje
 • Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu
 • Wymagania dla Jednostek certyfikujących 
 • Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia
 • Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla
 • Powiązanie z ustawodawstwem krajowym
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email: info@certyfikacja-biopaliw.pl

Szkolenia:
Praktyczne wykorzystanie tablic alkoholometrycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. nr 106 poz. 716).


Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju

System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów

2014/06/04

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Pod koniec maja 2014 r. Komisja Sejmowa przyjęła projekt zmian w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych


Projekt dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2009/30/WE i wprowadzenia zmian m. in. w zakresie: ustanowienia obowiązku monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej stosowanej w transporcie, umożliwienia wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10% bioetanolu lub do 22% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, określenia obowiązku umieszczenia na stacjach paliwowych informacji dot. zawartości dodatków metalicznych w benzynach silnikowych oraz określenia wymagań jakościowych dla paliw stosowanych w silnikach wykorzystywanych do napędu rekreacyjnych jednostek pływających.

Zmiany obejmować będą również wymagania dla dobrowolnych schematów certyfikacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską.