2014/09/30

Zatwierdzone kolejne schematy certyfikacji KZR

Komisja Europejska zatwierdziła kolejne dwa schematy certyfikacji:

Trade Assurance Scheme for Combinable Crops
Universal Feed Assurance Scheme

2014/09/26

Exclude of other schemes for double-counted biofuels

The management of the ISCC system recently discretely informed about a new clause that is, according to us, clearly in contradiction with the RED spirit. In a newsletter sent this week, it says “delivery notes or proofs of sustainability related to waste, residue and/or material eligible for double- or quadruple-counting which are issued under other certification systems shall in the future not be accepted by an ISCC certified unit anymore. 

» The direct implication of it is a segregation of DC supply chains; given the ultra dominance of the scheme internationally, it basically forces all the participants (from the collectors of UCO and tallow to the suppliers of UCOME and TME) to get the ISCC certification.  ISCC said « this procedure has become necessary, because a sufficient control and traceability could otherwise no longer be guaranteed for points of waste and residue origination and collectors/first gathering points. 

» According to us, that position clearly denigrates other schemes’ work and raises serious questions regarding RED compliance. Any Member State is forced by the RED to accept all voluntary schemes recognized by the Commission so there is little evidence that the ISCC latest move is even legal.  The requirement is subject to a transitional period until August 31st 2013. 

source: link

2014/08/01

zmiana ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw - podpisana 1 sierpnia 2014 r. - więcej informacji.

Prezydent podpisał zmianę ustawy wprowadzającej również okresy przejściowe dla certyfikacji łańcucha zrównoważonego rozwoju.

2014/06/06

Konferencja: Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne

Konferencja: Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne


Celem konferencji jest zapoznanie zainteresowanych podmiotów ze sposobem funkcjonowania systemu weryfikacji spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju przez biomasę i biokomponenty wykorzystywane do wytwarzania paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, jak również z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1164, z późn. zm.), która została znowelizowana przepisami ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

http://www.mg.gov.pl/node/20923#

Prezentacje:
 1. ARR - Warunki uzyskania wpisu do rejestrów prowadzonych przez Prezesa ARR
 2. DEKRA Certification Sp. z o.o. - Kryteria zrównoważonego rozwoju – aspekty praktyczne,
 3. DEKRA Certification Sp. z o.o. - REDcert,
 4. Bureau Veritas Certification Polska - Prezentacja firmy,
 5. Bureau Veritas Certification Polska - Praktyczne informacje o sposobie funkcjonowania systemu ISCC EU,
 6. Control Union Poland sp. z o.o. - Systemy certyfikacji odnawialnych źródeł energii,
 7. GUTcert - Prezentacja firmy,
 8. Quality Assurance Poland - Systemy zrównoważonego rozwoju biomasy i biopaliw, aspekty wdrożenia,
 9. INiG - System Certyfikacji KZR INiG-PIB.

2014/06/05

Instytut Nafty i Gazu z systemem Zrównoważonego Rozwoju

Instytut Nafty i Gazu otrzymał decyzję Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

KZR INIG System


Zakres zastosowania obejmuje Europę w ramach łańcucha produkcji biopaliw i biokomponentów. Standard obejmuje:
 • Definicje
 • Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu
 • Wymagania dla Jednostek certyfikujących 
 • Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia
 • Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna
 • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla
 • Powiązanie z ustawodawstwem krajowym
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email: info@certyfikacja-biopaliw.pl

Szkolenia:
Praktyczne wykorzystanie tablic alkoholometrycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. nr 106 poz. 716).


Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju

System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów

2014/06/04

Nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Pod koniec maja 2014 r. Komisja Sejmowa przyjęła projekt zmian w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. 


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych


Projekt dotyczy wdrożenia przepisów dyrektywy 2009/30/WE i wprowadzenia zmian m. in. w zakresie: ustanowienia obowiązku monitorowania i redukcji emisji gazów cieplarnianych z paliw i energii elektrycznej stosowanej w transporcie, umożliwienia wprowadzania do obrotu na stacjach paliwowych benzyn silnikowych zawierających do 10% bioetanolu lub do 22% objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub eteru etylo-tert-amylowego, określenia obowiązku umieszczenia na stacjach paliwowych informacji dot. zawartości dodatków metalicznych w benzynach silnikowych oraz określenia wymagań jakościowych dla paliw stosowanych w silnikach wykorzystywanych do napędu rekreacyjnych jednostek pływających.

Zmiany obejmować będą również wymagania dla dobrowolnych schematów certyfikacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 

2014/05/30

Zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, zostanie znowelizowana !


Zmianę wprowadza Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Do głównych zmian należy:

 • wyłączenie z rejestracji w ARR schematów certyfikacji
 • doprecyzowanie zapisów dotyczących "double counting" w Polsce
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - link do ustawy.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

2014/05/27

Wymagania systemu ISCC EU w zakresie dokumentów

System ISCC EU uaktualnił wymagania w zakresie umieszczania informacji na dokumentach towarzyszących biomasie  spełniającej kryteria zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowe informacje jakie muszą się znaleźć na dokumentach dostaw dla biomasy:
a) podanie wartości "use of total default values" lub
b) wartość emisji GHG dla biomasy wyrażoną w [kg CO2 eq / t]

Dodatkowo dla podmiotów, które wprowadzają do obrotu biokomponenty / biopaliwa ciekłe należy podać numer certyfikatu / numer rejestracyjny wytwórcy biokomponentu.

Zastosowanie częściowych wartości jest również możliwe przy spełnieniu odpowiednich warunków.

2014/04/22

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych przyjęta

Na początku kwietnia Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Ustawa przewiduje, że na wsparcie finansowe może liczyć produkcja i wykorzystywanie tylko takich biokomponentów, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), dot. m.in. źródła pochodzenia surowca czy poziomu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w dyrektywie 2009/28/WE.
Tylko bikomponenty spełniające KZR zostaną zaliczane do realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych (NCW) od 2015 roku. W przypadku transportu NCW na 2020 r. wynosi 10 proc. - co w praktyce oznacza, że taki musi być udział biopaliw w zużywanych paliwach w skali całego kraj. 

2014/03/12

Wszystkie zatwierdzone schematy certyfikacji zrównoważonego rozwoju

1. ISCC (International Sustainability and Carbon Certification)

2. Bonsucro EU

3. RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED)

4. RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED)

5. 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme)

6. RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance)

7. Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme)

8. Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production

9. Red Tractor (Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme)

10. SQC (Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops (SQC) scheme)

11. Red Cert

12. NTA 8080

13. RSPO RED (Roundtable on Sustainable Palm Oil RED)

14. Biograce GHG calculation tool
15. HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels

2014/02/15

Certyfikacja biomasy odpadowej w ramach EU

For the following materials certification process for waste and residues can be applied:

• Used Cooking Oil – UCO (a clear statement if the UCO is entirely of vegetable origin or entirely/partly of animal origin is required)
• Animal fat / tallow not intended for human consumption. A clear statement of the category 1, 2 or 3 according to regulation (EC) No 1774/2002 is required (only stating animal fat or tallow without the specific category is not sufficient)
• Brown Grease / Grease trap fat (this is grease or fat removed from wastewater sent down a sink drain)
• Palm sludge oil extracted from POME (Palm oil mill effluent)
• Crude glycerine
• Spent bleaching earth
• Tall oil pitch
• Starch slurry (low grade)


These materials must be specified as above on the certificate and on the delivery document. For the certification of other materials, the system user or certification body must contact in due time prior to the date of the audit.

Agricultural crop residues, residues from forestry and related industries including fisheries and aquaculture (straw, bagasse, husks, cobs, nut shells) must fulfill the land related sustainability criteria laid down in Art. 17 of the RED. 

For these materials, certification process for „regular“ biomass applies. A farmer providing agricultural crop residues has to sign and provide the correct self-declaration for waste and residues to the First Gathering Point.