2012/12/12

Zmian w systemach certyfikacji ISCC i REDcert ciąg dalszy.

A) Obrót towarami z certyfikacją DE wewnątrz systemów UE
Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia (BLE) pismem z dnia 15 listopada 2012 roku przekazał zatwierdzonym przez siebie systemom certyfikacji następujące zasady i tym samym potwierdził dotychczasową praktykę stosowaną w systemie REDcert:
−     Do poziomu konwersji włącznie (= czyli nabywca pierwotny, dostawca, sprzedawca zlokalizowany przed ostatnią jednostką łącznikową i wszystkie zakłady konwersji) nie dopuszcza się przetwarzania lub sprzedaży biomasy objętej certyfikacją DE na rzecz przedsiębiorstw objętych wyłącznie certyfikacją UE.
−     Również nie dopuszcza się przetwarzania lub sprzedaży towarów objętych sprzedażą lub certyfikacją DE na rzecz tych zakładów i dostawców objętych wyłącznie certyfikacją UE, którzy w łańcuchu tworzenia wartości znajdują się przed poziomem konwersji, jeżeli towary te byłyby określane jako zrównoważone w myśl systemów UE. Takiego towaru nie należy traktować jak towarów zrównoważonych.
−     Niniejsze zasady nie dotyczą dostawców zlokalizowanych po poziomie konwersji, ponieważ w takim przypadku zastosowanie znajduje Nabisy.

Co to konkretnie znaczy?
  1. Przedsiębiorstwa objęte wyłącznie certyfikacją UE zmuszone są traktować towary z certyfikacją DE jako niezrównoważone.
  2. Przedsiębiorstwa aż po ostatnią jednostkę łącznikową włącznie, objęte wyłącznie certyfikacją DE:
a) mogą przyjmować biomasę od przedsiębiorstw objętych wyłącznie certyfikacją UE traktując ją jako biomasę bez certyfikacji DE, lub
b) mogą przekazywać biomasę do przedsiębiorstw objętych wyłącznie certyfikacją UE traktując ją jako biomasę bez certyfikacji DE.
W obu przypadkach biomasę należy traktować tak jak produkt niezrównoważony!
Jednakże było i nadal jest możliwe sprzedawanie lub przyjmowanie biomasy z certyfikacją UE a następnie jej dalsze przekazywanie jako towaru z certyfikacją DE.
  1. Te ścisłe wytyczne nie obowiązują dostawców zlokalizowanych po ostatniej jednostce łącznikowej, ponieważ umieszczenie w Nabisy poświadczeń zrównoważonego rozwoju daje możliwość potwierdzenia tożsamości biopaliwa w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.
Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia uzasadnia konieczność stosowania powyższych zasad „brakiem gwarancji, ze w zakładach i u dostawców objętych wyłącznie certyfikacją UE systemy UE prowadzą nadzór i kontrolę nad towarami DE tak jak nad towarami zrównoważonymi.“
Powyższe wytyczne Federalnego Instytutu Rolnictwa i Wyżywienia stanowią potwierdzenie dla dotychczasowych wypowiedzi i opinii REDcert: Sprzedaż/przetwarzanie towarów DE zawsze wymaga posiadania ważnego certyfikatu DE.

W związku z powyższym tym wszystkim uczestnikom obu systemów REDcert-DE i REDcert-UE, którzy (muszą realizować) realizują dostawy z REDcert-DE do REDcert-UE lub do innego systemu, zaleca się przynajmniej okresową „podwójną certyfikację“ (patrz biuletyn Redcert 9/2012 i 11/2012). Dla większości przedsiębiorstw decydujące jest to, jakiego systemu dla przyszłych dostaw oczekuje od nich „najbliższe ogniwo łańcucha zrównoważonego rozwoju“ = odbiorca towaru = hurtownik / olejarnia.

B) Obliczanie zawartości energii w biometanie
Obliczając zawartość energii w biogazie, której podania wymaga się w poświadczeniach zrównoważonego rozwoju, dotychczas Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia dla jednostki „MJ/I“ stosował niewłaściwy czynnik. Z inicjatywy REDcert doszło w międzyczasie do skorygowania odpowiednich wartości. Na stronie internetowej REDcert umieszczono aktualne ważne wartości, które są dostępne dla uczestników systemu REDcert na stronie http://www.redcert.eu w zakładce Documents/Codes-BM-Arten_THG-Dichte-Stand_2012.pdf, po uprzednim zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.
Dotychczasowe poświadczenia zrównoważonego rozwoju zawierające nieprawidłowo obliczoną zawartość energii w biogazie będą przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia akceptowane.

C) Zmiana federalnego rozporządzenia  o ochronie przed imisjami BImSchV
Niebawem w Monitorze Federalnym opublikowane zostanie 36 rozporządzenie dotyczące realizacji rozporządzenia o ochronie przed imisjami, które wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku. W rozporządzeniu postanowiono, że
  1. przedsiębiorstwa przetwarzające biomasę na biopaliwo i chcące dokonać podwójnego zaliczenia tego paliwa w celu wypełnienia obowiązkowej kwoty biopaliw, koniecznie muszą przystąpić do jednego z zatwierdzonych przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia systemów certyfikacji REDcert-DE. Instytut ten nie będzie akceptował certyfikacji opartej na systemie zatwierdzonym przez Komisję Unii Europejskiej;
  2. samo prowadzenie bilansu masy dla biomasy / biopaliw nie wystarczy, konieczna jest możliwość identyfikacji ich tożsamości, co oznacza, że aż do ostatniej jednostki łącznikowej nie może dojść do fizycznego zmieszania tej biomasy / tego biopaliwa z inną biomasą;
  3. jednostki przekazujące odpady i pozostałości w myśl 36 rozporządzenia o ochronie przed imisjami zobligowane są do wystawienia oświadczenia własnego i przekazania go do punktów odbioru. Wzór oświadczenia własnego można pobrać ze strony internetowej REDcert:
http://www.redcert.org/images/ble-muster%20selbsterklrung%20abfall%20u.%20reststoffe_april_2012.pdf
Punkty odbioru zostaną zaklasyfikowane do nabywców pierwotnych w myśl rozporządzenia Biokraft-NachV i będąc „jednostką łącznikową“ tym samym podlegają certyfikacji. Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia nie udzielił jeszcze odpowiedzi na pytanie dotyczące zakresu kontroli jednostek przekazujących odpady – analogicznie tak jak w przypadku kontroli rolników.
4.  Obowiązek przystapienia do systemu certyfikacji zatwierdzonego przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia w sytuacji, gdy podmiot w Niemczech zajmuje się przekazywaniem, zbiórką i przetwarzaniem biomasy w biopaliwo podlegające podwójnemu zaliczeniu w celu wypełnienia obowiązkowej kwoty biopaliw, dotyczy również przedsiębiorstw z siedzibą za granicą. Oznacza to, że również punkty odbioru skupujące za granicą odpady i pozostałości w celu podwójnego zaliczenia zobowiązane są do przedkładania oświadczeń własnych wystawionych przez jednostki realizujące dostawy.
D) Wnioski o aplikację internetową zrównoważonej biomasy w systemie Nabisy
Formularze wniosków, które w pewnym stopniu zostały zmodyfikowane przez Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia, zostały zaktualizowane na stronie internetowej www.redcert.org – Dokumenty – Materiał:  
  1. wniosek o dostęp do aplikacji internetowej Nabisy
  2. wniosek o zmianę dostępu do aplikacji internetowej Nabisy
  3. wniosek o dostęp do nabisy w celu wprowadzenia danych – patrz biuletyn REDcert 12/2012.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz