2012/06/24

Ensus - łańcuch bioetanolu

Komisja Europejska zatwierdziła kolejny schemat certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju dla łańcucha dostaw etanolu.

Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production.
Decyzja EU - 12.04.2012 r. - link.
Strona internetowa: ensusgroup.com

2012/06/09

Treść wniosku o wydanie pozwolenia

Wniosek  o wydanie pozwolenia powinien być opracowany zgodnie z art. 184 i art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska  (t.j. z 2008r., Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i zawierać następujące informacje:
 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, REGON, PESEL
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. informację o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 5. ocenę stanu technicznego instalacji,
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia (wielkość emisji
  w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza powinna być wyrażona w kg/h i w Mg/rok, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne, także w jednostkach w jakich wyrażone są te standardy),
 11. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
 12. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
 13. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
 14. zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
 15. proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie - również proponowany termin zakończenia tych działań,
 16. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych
  z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (informacje te powinny wskazywać usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz proponowany zakres, metodykę i sposób wykonywania tych pomiarów),
 17. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
 18. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
 19. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku, gdy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
 20. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie,
 21. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
 22. określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
 23. opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i leczeniu uzdrowiskowym (Dz. U.
  Nr 23, poz. 150, z późn. zm.),
 24. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
 25. aktualny stan jakości powietrza,
 26. określenie warunków meteorologicznych,
 27. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników,
 28. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070),
 29. w przypadku instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, wniosek powinien również zawierać informacje o spełnieniu wymogów przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
  • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
  • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
  • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
  • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
  • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
  • wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
  • postęp naukowo-techniczny.
 1. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie  prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Oryginał lub  urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik.

Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, 
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,  
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług, 
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), 
5) wielkość i rodzaj emisji, 
6) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji, 
7) informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,  
8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.      

Opłaty:  
 1. 120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.  
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).  
 3. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta / Gminy.  
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.