2012/01/14

Wzory informacji dotyczących sprzedaży biokomponentów

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) wprowadzono przepisy, na mocy których od dnia 1 stycznia 2012 r. producenci biokomponentów są zobowiązani do składania w ARR informacji dotyczących sprzedaży lub zbycia w innej formie wytworzonych przez siebie biokomponentów.

Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami są zobowiązani do przekazywania od dnia 1 stycznia 2012 r. nabywcom tych biokomponentów pisemnych informacji zawierających dane dotyczące rodzajów i ilości poszczególnych surowców, które zostały zużyte do ich wytworzenia.

Agencja Rynku Rolnego publikuje:

Zasady składania informacji o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentów do celów związanych z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego.
załącznik nr 1 - Informacja o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu,
załącznik nr 2 - Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu.

Wprowadzenie obowiązku składania ww. informacji jest związane z przewidzianą w 2012 roku możliwością obniżenia przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez nie na potrzeby własne, który są zobowiązane zapewnić w danym roku.

Wyciąg ze zmian w ustawie: (obowiązuje od 01.01.2012 r.)
Podmioty, które sprzedały lub zbyły w innej formie biokomponenty, są obowiązane do przekazania nabywcy tych biokomponentów informacji pisemnych wskazujących rodzaje i ilości surowców rolniczych i biomasy, z których zostały wytworzone te biokomponenty, w podziale na biokomponenty
wytworzone z:
  1. surowców rolniczych pozyskanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem;
  2. biomasy pozyskanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem a wytwórcą;
  3. surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej wytwórców;
  4. surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych w inny sposób niż określony w pkt 1–3.
W związku z takimi zapisami powstaje luka prawna w zakresie obrotu biomasą roślinną.

2012/01/09

Bilansowanie masy w kryteriach zrównoważonego rozwoju

Niemieckie Ministerstwo podjęło decyzję o przedłużeniu okresu bilansu masy opublikowano w Monitorze Federalnym z dnia 22 grudnia 2011 roku. Tym samym okres bilansowania podczas bilansowania do 30 czerwca 2012 roku włącznie wyjątkowo nie może przekroczyć dwunastu miesięcy.

2012/01/08

Stosowanie biomasy stałej i gazowej do produkcji energii

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące wymagań w odniesieniu do zrównoważonego zastosowania biomasy stałej i gazowej do celów produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodzenia

[link]
[link]

Wykazy obszarów o niskiej emisji GHG

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego na temat wykonalności sporządzenia wykazów obszarów w państwach trzecich o niskim poziomie emisji gazów cieplarnianych z upraw rolnych

[link
[link]

Schematy certyfikacji biomasy i biopaliw

Schemes being developed by consortia / roundtables
 
Bonsucro (formerly BSI, sugarcane) – www.bettersugarcane.com
ISCC – www.iscc-system.org
NTA 8080/8081 – www.sustainable-biomass.org
REDcert – www.redcert.org
RSB – www.rsb.epfl.ch
RSPO (palm oil) – www.rspo.org
RTRS (soy) – www.responsiblesoy.org

 
Schemes being developed by companies

 
Abengoa (RED Bioenergy Sustainability Assurance)
French stakeholders – 2BSvs
Greenergy - www.greenergy.com/Biofuel_sustainability
Nesté Oil
Red Tractor – www.nfuonline.com/News/Red-Tractor-scheme-proposed-for-biofuels/
SEKAB/UNICA – www.sustainableethanolinitiative.com