2010/12/26

Dyrektywa 2009/30/EC

System REDcert to system certyfikacji biomasy, który od 5 grudnia 2010 rogu obowiązuje  na terenie Unii Europejskiej. Jest to certyfikat zrównoważonego rozwoju produkcji biomasy- przykładowo: estrów, etanolu, oleju roślinnego itp. Tworzenie takich systemów ma na celu stworzenie przejrzystego  i praktycznego systemu międzynarodowego do certyfikacji  produkcji biomasy. Certyfikacja ta, głownie ma na celu: ograniczenie produkcji gazów cieplarnianych, zrównoważone zagospodarowanie gruntów, ochronę naturalnej biosfery, ochronę praw człowieka i pracownika. Jak więc widzimy system REDCert nie skupia się głownie na ogromnej produkcji biomasy, która polegałaby jedynie na jej ilościowej produkcji. System ISCC REDCert kieruje się założeniami, które mają na celu ochronę nie tylko środowiska ale i człowieka, jako pracownika. Zatem produkcja biomasy to nie tylko nowy produkt, ale i nowe rozwiązania, które dają szanse ‘zdrowemu’ rozwojowi europejskiej gospodarki. Dzięki takim rozwiązaniom przestajemy być szkodnikami dla własnego otoczenia, a tym samym przyczyniamy się do rozwoju nowych technologii.

Dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnosząca się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/12/EWG 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz