2018/01/25

2018/01/02

Wyliczenia emisji GHG / Kalkulacje emisji GHG

W dniu 01.01.2018 weszły w życie nowe przepisy dotyczące redukcji emisji GHG w łańcuchu życia biopaliw. Obecnie obowiązujący 35% redukcji emisji zastępuje poziom 50%. 

Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE wyłącznie następujące rodzaje biomasy spełniają wymagania w zakresie 50% redukcji emisji GHG w całym cyklu życia biopaliw:

a) FAME z nasion słonecznika
b) FAME z UCO oraz tłuszczy zwierzęcych (kat. 1, kat. 2)
c) etanol z buraków cukrowych 

Zmiana ta oznacza obowiązek policzenia emisji GHG dla producentów w łańcuchu:
a) RME z rzepaku,
b) FAME z soi,
c) FAME z kwasów tłuszczowych oraz odpadów,
d) etanolu z kukurydzy, pszenicy, pszenżyta, żyta,
e) etanolu z odpadów,

oraz wielu innych surowców do produkcji biokomponentów. 

W tym miejscu istotne jest aby wspomnieć, że na rynku wiele firm doradczych oferujących usługi w zakresie wyliczeń emisji GHG. Jednostki certyfikujące zostały zobligowane przez Komisję Europejską do weryfikacji wyliczeń emisji gazów cieplarnianych przez wyszkolonych weryfikatorów. Zalecamy tym samym potwierdzenie kompetencji przez osoby wykonujące usługi związane z emisjami GHG.

Z naszej strony oferujemy usługi związane z przeprowadzeniem wyliczeń emisji GHG. Telefon kontaktowy +48 665606846

2017/09/01

Drodzy Państwo,

w nawiązaniu do wielu pytań dotyczących zmian w funkcjonowaniu systemów certyfikacji biomasy / biopaliwa, pragniemy przekazać informacje odnoszące się do zapowiadanych i wymaganych zmian.
Zmiany te są realizacją przez systemy certyfikacji KZR INIG, REDcert EU, ISCC EU, wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie przekazywania emisji kolejnym podmiotom w łańcuchu zrównoważonego rozwoju (dokument „Note on the conducting and verifying actual calculations of GHG emission savings version 2.0").
Najważniejsze zmiany dotyczą następujących informacji zbieranych i przekazywanych na wszystkich etapach łańcucha zrównoważonego rozwoju i dotyczą:
1) Podawania wszystkich składowych, ze wzoru dostępnego w dyrektywie 2009/28/WE - link, na każdym etapie łańcucha KZR:
2) Deklarowania emisji GHG z etapu uprawy biomasy nieprzetworzonej (rzepak, kukurydza, pszenica, buraki cukrowe, żyto i pszenżyto). W tym przypadku producent rolny / gospodarstwo może wykorzystywać trzy typy emisji:
  • emisję standardową (tylko dla rzepaku, kukurydzy, pszenicy) dla obszaru całej Polski (biomasa: kukurydza z obszarów województw świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, pomorskie oraz kukurydza spoza EU nie spełnia wymagań dyrektywy 2009/28/WE);
  • emisję średnią z obszarów województw NUTS2, przy czym musi być ona wyrażona w jednostkach kg CO2eq / tonę (dostępne przeliczenia na stronach Komisji Europejskiej);
  • emisję rzeczywistą dla etapu uprawy wyrażoną w jednostkach kg CO2eq / tonę suchej masy;
3) Przeliczanie emisji GHG musi się odbywać każdorazowo na suchą masę, tym samym należy znać specyfikację / biomasy, można również wykorzystać zapisy umowy na dostawy lub sprzedaży.
4) W przypadku przedsiębiorstw przetwarzających biomasę może być wykorzystywany jeden typ emisji tj. albo stosowane są wartości domyślne z dyrektywy, albo wartości rzeczywiste.
5) W przypadku zastosowania emisji rzeczywistych wartość z transportu musi być podana na każdym etapie łańcucha KZR (np. od dostawcy rolnego do punktu skupu, od punktu skupu do olejarni, od olejarni do estrowni i od estrowni do baz magazynowych). W przypadku wytwórców biokomponentów należy dodatkowo doliczyć emisje składowe z bazy magazynowej i dystrybucji.

Przedstawione zmiany nie wyczerpują tematu całościowych zmian i są wyłącznie wycinkiem, który jest najbardziej istotny z punktu widzenia przekazywania danych na temat emisji GHG. Szczegóły zmian znajdują się na stronach internetowych systemów oraz Komisji Europejskiej.

W załączniku znajdziecie Państwo przykładowe poświadczenia dla różnych rodzajów biomasy i biomasy przetworzonej, aktualne deklaracje własne dostawców rolnych oraz zaktualizowaną tabelę emisji NUTS2 dla Polski.

W ramach naszej działalności możemy Państwu pomóc w zakresie:
  • a) weryfikacji danych i przeliczeń emisji GHG
  • b) wyliczeń emisji GHG dla etapów uprawy, przetwórstwa, transportu
  • c) szkoleń pracowników z wymagań systemów KZR INIG, ISCC, REDcert, 2BSvs i innych
  • d) uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i pozwoleń
  • e) innych systemów tj. HACCP, GMP+, non-GMO, QS, FAMI-QS, ISO
Zapraszamy do współpracy !
W razie pytań lub sugestii proszę o kontakt.

2017/08/10

System REDcert EU zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła system zrównoważonego rozwoju REDcert EU na kolejny okres. W dniu 10.08.2017 r. Komisja Europejska opublikowała decyzję dotyczącą odnawiającego zatwierdzenia systemu REDcert EU. Tym samym w tym przypadku nie nastąpi brak zachowania ciągłości, jak to miało miejsce w przypadku systemu ISCC EU.2016/12/17

Wytwórca zadeklaruje datę powstania instalacji

W związku ze zmianami w ustawie prawo energetyczne podmioty wytwarzający biokomponenty w Polsce jak również w innych krajach zobowiązani są do deklarowania daty powstania instalacji.

Wynika to wprost z wymagań dyrektywy 2009/28/WE (zmiany tzw. dyrektywy ILUC), która wprowadza obowiązek spełnienia wymagania w zakresie 60% ograniczenia emisji GHG przez biokomponenty, które pozyskano z instalacji, która rozpoczęła działanie po dniu 5 października 2015 r. 
Wymóg ograniczenia emisji GHG na poziomie 60% skutkuje tym, że emisja GHG dla produktów powstałych w tych instalacjach nie może być wyższa niż 33,52 g CO2eq/MJ
Instalację uznaje się za działającą jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja biokomponentów w dniu 05 października 2015 r.
W przypadku instalacji, które działały w dniu 5 października 2015 r. lub przed tą datą, biokomponenty zapewniają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 35% do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

2016/08/26

Europejski Trybunał Obrachunkowy o systemach certyfikacji

Państwa członkowskie muszą zapewnić, by udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w tym sektorze. Do tej docelowej wartości mogą zaliczać tylko biopaliwa, które uzyskały certyfikat jednego z systemów dobrowolnych zatwierdzonych przez Komisję.  

Trybunał ustalił, że z powodu uchybień w procedurze zatwierdzania systemów dobrowolnych przez Komisję, a następnie w nadzorze nad nimi, unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw nie jest w pełni wiarygodny.  

Jeżeli chodzi o osiągnięcie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie na poziomie 10%, Trybunał stwierdził, że ponieważ państwa członkowskie mogły podawać jako zrównoważone ekologicznie biopaliwa, których zrównoważony charakter nie został zweryfikowany, statystyki mogły zostać zawyżone.

2016/08/09

A jednak .... (ISCC EU nie zatwierdzony do 11.08.2016 r.)

Biomasa dostarczona w ramach systemu ISCC EU od 10.08.2016 do 11.08.2016 r. nie będzie spełniała wymagań ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Tym samym obrót handlowy oraz zakup biomasy do 11.08.2016 r. na potrzeby realizacji NCW w Polsce nie będzie spełniał wymagań ustawy.

Przewidywania dotyczące takiej sytuacji potwierdziły się ;)

Decyzja wykonawcza KE - link.