2016/12/17

Wytwórca zadeklaruje datę powstania instalacji

W związku ze zmianami w ustawie prawo energetyczne podmioty wytwarzający biokomponenty w Polsce jak również w innych krajach zobowiązani są do deklarowania daty powstania instalacji.

Wynika to wprost z wymagań dyrektywy 2009/28/WE (zmiany tzw. dyrektywy ILUC), która wprowadza obowiązek spełnienia wymagania w zakresie 60% ograniczenia emisji GHG przez biokomponenty, które pozyskano z instalacji, która rozpoczęła działanie po dniu 5 października 2015 r. 
Wymóg ograniczenia emisji GHG na poziomie 60% skutkuje tym, że emisja GHG dla produktów powstałych w tych instalacjach nie może być wyższa niż 33,52 g CO2eq/MJ
Instalację uznaje się za działającą jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja biokomponentów w dniu 05 października 2015 r.
W przypadku instalacji, które działały w dniu 5 października 2015 r. lub przed tą datą, biokomponenty zapewniają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 35% do dnia 31 grudnia 2017 r. i o co najmniej 50 % od dnia 1 stycznia 2018 r.

2016/08/26

Europejski Trybunał Obrachunkowy o systemach certyfikacji

Państwa członkowskie muszą zapewnić, by udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w tym sektorze. Do tej docelowej wartości mogą zaliczać tylko biopaliwa, które uzyskały certyfikat jednego z systemów dobrowolnych zatwierdzonych przez Komisję.  

Trybunał ustalił, że z powodu uchybień w procedurze zatwierdzania systemów dobrowolnych przez Komisję, a następnie w nadzorze nad nimi, unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw nie jest w pełni wiarygodny.  

Jeżeli chodzi o osiągnięcie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie na poziomie 10%, Trybunał stwierdził, że ponieważ państwa członkowskie mogły podawać jako zrównoważone ekologicznie biopaliwa, których zrównoważony charakter nie został zweryfikowany, statystyki mogły zostać zawyżone.

2016/08/09

A jednak .... (ISCC EU nie zatwierdzony do 11.08.2016 r.)

Biomasa dostarczona w ramach systemu ISCC EU od 10.08.2016 do 11.08.2016 r. nie będzie spełniała wymagań ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Tym samym obrót handlowy oraz zakup biomasy do 11.08.2016 r. na potrzeby realizacji NCW w Polsce nie będzie spełniał wymagań ustawy.

Przewidywania dotyczące takiej sytuacji potwierdziły się ;)

Decyzja wykonawcza KE - link.


2016/08/03

Termin ważności decyzji KE w sprawie systemów certyfikacji upływa 09.08.2016

Obecna sytuacja w sektorze biomasy / biopaliw zaczyna przypominać horror. Pojawia się scenariusz, w którym część z uznanych systemów certyfikacji biomasy / biokomponentów nie będzie zatwierdzony przez Komisję Europejską po dniu 09 sierpnia 2016 r. Mam tu na myśli następujące systemy:
 • ISCC (International Sustainability and Carbon Certification),
 • Bonsucro EU, 
 • RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED), 
 • RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED), 
 • 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme), 
 • RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance), 
 • Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme)
W dniu 02.08.2016 r. czyli na tydzień przed zakończeniem ważności decyzji wydanych dla wyżej wymienionych systemów Komisja Europejska wydaje komunikat, który nie mając podstawy prawnej zaleca uznawanie się systemów, na wypadek sytuacji nie przedłużenia w terminie w/w decyzji.

Komunikat najprawdopodobniej jest próbą załagodzenia sytuacji na rynkach certyfikacji.

Przy czym w sytuacji Polski i zapisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (teks jednolity 2015/2016) należy zwrócić uwagę, że na poczet NCW może być zaliczona wyłącznie biomasa pochodząca z "uznanych systemów certyfikacji". Po 09 sierpnia 2016 r. wymienione wyżej systemy certyfikacji nie będą "uznanymi systemami certyfikacji" w rozumieniu ustawy.

Podobna sytuacja będzie w wielu krajach, które wdrożyły zapisy dyrektywy odwołując się do uznanych systemów przez Komisję Europejską (np. Włochy).

Problem może ominąć Niemcy/Austrię ponieważ kraje te posiadają własne krajowe systemy certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

Treść komunikatu: link

2016/07/19

Upływa termin zatwierdzenia systemów certyfikacji ISCC, RSB, 2BSvs

Na dzień dzisiejszy brak jest ponownego zatwierdzenie systemów certyfikacji biokomponentów. Komisja Europejska na dzień 19 lipca 2016 r. nie dokonała jeszcze zatwierdzenia następujących systemów zrównoważonego rozwoju:
 • ISCC (International Sustainability and Carbon Certification),
 • Bonsucro EU, 
 • RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED), 
 • RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED), 
 • 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme), 
 • RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance), 
 • Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme)

Obecne decyzje wygasają 09 sierpnia 2016 r. i od tej daty systemy te nie będą spełniały wymagań ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.


2016/07/01

Typy koncesji i zmiany prawne

DEE - dystrybucja energii elektrycznej
DPG - dystrybucja paliw gazowych
MPC - magazynowanie paliw ciekłych
MPG - magazynowanie paliw gazowych
OCC - obrót ciepłem
OEE - obrót energią elektryczną
OGZ - obrót gazem ziemnym z zagranicą
OPC - obrót paliwami ciekłymi
OPG - obrót paliwami gazowymi
OPZ - obrót paliwami ciekłymi z zagranicą
PCC - przesył ciepła
PEE* - przesył energii elektrycznej
PPC - przesył paliw ciekłych
PPG** - przesył paliw gazowych
SGZ - skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
WCC - wytwarzanie ciepła
WEE - wytwarzanie energii elektrycznej
WPC - wytwarzanie paliw ciekłych
WPG - wytwarzanie paliw gazowych
OPZ-LPG - obrót paliwami ciekłymi
z zagranicą wyłącznie w zakresie LPG
WPC-LPG - wytwarzanie paliw ciekłych
wyłącznie w zakresie LPG
* Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej.
** Z dniem 3 maja 2005 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552) koncesje wydane na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji paliw gazowych z mocy prawa stały się koncesjami na przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych, stosownie do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych.

2016/06/13

ustawa o efektywności energetycznej od 01 października 2016

Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej - poinformowała kancelaria. Wejdzie w życie już od 1 października br. i zastąpi dotychczasowe regulacje prawne obowiązujące w Polsce od 2011 roku. 
W ustawie określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

2016/05/27

KE zaskarżyła Polskę za HVO

Komisja Europejska pozwała w czwartek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE ws. biopaliw.

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z wprowadzonymi w polskim prawie ograniczeniami dotyczącymi importu niektórych biopaliw i surowców do ich produkcji. Według Komisji polskie prawo "nie jest w pełni zgodne z prawem UE". "Po pierwsze paliwa mogą być przedmiotem obrotu tylko wtedy, gdy wprowadzono szczegółowe wymogi dotyczące paliw, lecz prawo polskie nie przewiduje takich wymogów dla hydrorafinowanego oleju roślinnego - biopaliwa, które jest importowane do Polski" - wyjaśniła Komisja.

Kolejne zastrzeżenie Komisji dotyczy tego, że polskie przepisy traktują preferencyjnie podmioty działające na rynku paliw, które zaopatrują się co najmniej w 70 procentach w biopaliwa – płynne lub gazowe paliwa transportowe produkowane z biomasy – u polskich producentów, oraz w przypadku gdy biopaliwa są produkowane głównie z surowców pochodzących z niektórych krajów.

"Takie preferencyjne traktowanie stanowi dyskryminację producentów biopaliw i producentów surowców z innych krajów" - uważa KE.
Procedura wobec Polski w tej sprawie trwa już od lutego 2014 r., kiedy to KE po raz pierwszy wezwała Polskę do usunięcia regulacji niezgodnych z prawem unijnym. W kwietniu 2015 r. KE przesłała do Polski upomnienie.

"Władze polskie wciąż jednak nie rozwiały w pełni obaw Komisji. Wynika to zwłaszcza z faktu, że władze polskie nie zgadzają się z dokonaną przez Komisję wykładnią dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (dyrektywy 2009/28/WE). Komisja uznaje zatem za konieczne skierowanie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE" - podano w komunikacie.
Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii zawiera wymóg, zgodnie z którym wszystkie państwa członkowskie muszą zapewnić, by do 2020 r. co najmniej 10 proc. całej energii zużywanej w transporcie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Do realizacji tego celu mogą być wykorzystywane biopaliwa, pod warunkiem że spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju określone we wspomnianej dyrektywie.

Państwa członkowskie muszą również jednakowo traktować zrównoważone biopaliwa i surowce do ich produkcji niezależnie od ich pochodzenia. Wynika to z konieczności pogodzenia celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z funkcjonowaniem nieskrępowanego ograniczeniami rynku biopaliw.