2013/01/04

Redukcja NCW na lata 2012 i 2013

USTAWA
z dnia 27 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw 
Art. 1.
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) olej napędowy zawierający do 7% objętościowo estrów metylowych kwasów tłuszczowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, stosowany w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym;”;
2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw ciekłych na stacjach paliwowych są obowiązani do zamieszczenia na stacjach paliwowych czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tych stacjach.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na stacji paliwowej w miejscu ogólnodostępnym, w sposób widoczny.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do stacji zakładowych.
4. Kontrolę wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza Inspekcja Handlowa.”;
3) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:
„Art. 31a. 1. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 9a, nie zamieszcza na stacji paliwowej czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji, podlega grzywnie.
2. Kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 9a, nie zamieszcza na stacji zakładowej czytelnych informacji dotyczących zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych wprowadzanych do obrotu na tej stacji, podlega grzywnie.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459) w art. 79 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97);”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) olej napędowy zawierający powyżej 7% objętościowo biokomponentów,”;
2) w art. 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) surowce rolnicze pozyskiwane z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem lub”;
3) w art. 23:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 2,
b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W przypadku podmiotów realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy, które udokumentowały wykorzystanie w danym roku nie mniej niż 70% biokomponentów wytworzonych przez wytwórców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania biokomponentów, z:
1) surowców rolniczych pozyskiwanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem, lub
2) biomasy pozyskiwanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem a wytwórcą, lub
3) surowców rolniczych pozyskiwanych z produkcji własnej wytwórców,
 – minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy iloczynowi współczynnika redukcyjnego i Narodowego Celu Wskaźnikowego. W pozostałych przypadkach minimalny udział, o którym mowa w ust. 1, jest równy Narodowemu Celowi Wskaźnikowemu.
5. Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia, wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata, biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku biokomponentów i paliw ciekłych.”;
4) w art. 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wzory sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje i udostępnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.”;
5) po art. 30 dodaje się art. 30a i art. 30b w brzmieniu:
„Art. 30a. 1. Podmioty, które sprzedały lub zbyły w innej formie biokomponenty, są obowiązane do przekazania nabywcy tych biokomponentów informacji pisemnych wskazujących rodzaje i ilości surowców rolniczych i biomasy, z których zostały wytworzone te biokomponenty, w podziale na biokomponenty wytworzone z:
1) surowców rolniczych pozyskanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem;
2) biomasy pozyskanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem a wytwórcą;
3) surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej wytwórców;
4) surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych w inny sposób niż określony w pkt 1–3.
2. Wytwórcy są obowiązani do przekazania Prezesowi Agencji Rynku Rolnego informacji pisemnych, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do biokomponentów wytworzonych przez tych wytwórców, a następnie sprzedanych lub zbytych w innej formie.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane nie później niż do końca miesiąca następującego po kwartale, w którym nastąpiła sprzedaż lub zbycie w innej formie tych biokomponentów.
4. Wzór informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, opracowuje i udostępnia Prezes Agencji Rynku Rolnego.
 Art. 30b. 
1. Podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy są obowiązane do przekazywania, w terminie 90 dni po zakończeniu roku kalendarzowego, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, sprawozdań rocznych sporządzonych na podstawie faktur VAT, informacji, o których mowa w art. 30a ust. 1, lub innych dokumentów, zawierających informacje dotyczące:
1) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne paliw ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach;
2) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne biopaliw ciekłych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych biopaliwach;
3) sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych przez nie na potrzeby własne innych paliw odnawialnych, z określeniem zawartości biokomponentów w tych paliwach;
4) rodzajów biokomponentów wykorzystanych w paliwach ciekłych, biopaliwach ciekłych i innych paliwach odnawialnych, o których mowa w pkt 1–3, ze wskazaniem pochodzenia tych biokomponentów według podziału określonego w art. 30a ust. 1.
2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, opracowuje i udostępnia Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.”;
6) w art. 33:
a) w ust. 1:
– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) nie przekazał w terminie informacji pisemnej, o której mowa w art. 30a ust. 2, lub podał w tej informacji pisemnej nieprawdziwe dane;”,
– po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) nie złożył w terminie sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 30b ust. 1, lub podał w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane;”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3a, 6–8a kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 000 zł.”,
c) w ust. 9:
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w zakresie pkt 1–3a i 9 – Prezes Agencji Rynku Rolnego,”,
– pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w zakresie pkt 5, 8 i 8a – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.”.

Art. 4.
Współczynnik redukcyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, na lata 2012 i 2013 wynosi 0,85.

Art. 5.
1. Prezes Agencji Rynku Rolnego opracuje i udostępni pierwszy wzór informacji,
o którym mowa w art. 30a ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 3, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opracuje i udostępni pierwszy wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 30b ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 3, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3 pkt 3–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz