2016/08/26

Europejski Trybunał Obrachunkowy o systemach certyfikacji

Państwa członkowskie muszą zapewnić, by udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie w 2020 r. wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w tym sektorze. Do tej docelowej wartości mogą zaliczać tylko biopaliwa, które uzyskały certyfikat jednego z systemów dobrowolnych zatwierdzonych przez Komisję.  

Trybunał ustalił, że z powodu uchybień w procedurze zatwierdzania systemów dobrowolnych przez Komisję, a następnie w nadzorze nad nimi, unijny system certyfikacji zrównoważonych ekologicznie biopaliw nie jest w pełni wiarygodny.  

Jeżeli chodzi o osiągnięcie udziału energii ze źródeł odnawialnych w transporcie na poziomie 10%, Trybunał stwierdził, że ponieważ państwa członkowskie mogły podawać jako zrównoważone ekologicznie biopaliwa, których zrównoważony charakter nie został zweryfikowany, statystyki mogły zostać zawyżone.

2016/08/09

A jednak .... (ISCC EU nie zatwierdzony do 11.08.2016 r.)

Biomasa dostarczona w ramach systemu ISCC EU od 10.08.2016 do 11.08.2016 r. nie będzie spełniała wymagań ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Tym samym obrót handlowy oraz zakup biomasy do 11.08.2016 r. na potrzeby realizacji NCW w Polsce nie będzie spełniał wymagań ustawy.

Przewidywania dotyczące takiej sytuacji potwierdziły się ;)

Decyzja wykonawcza KE - link.


2016/08/03

Termin ważności decyzji KE w sprawie systemów certyfikacji upływa 09.08.2016

Obecna sytuacja w sektorze biomasy / biopaliw zaczyna przypominać horror. Pojawia się scenariusz, w którym część z uznanych systemów certyfikacji biomasy / biokomponentów nie będzie zatwierdzony przez Komisję Europejską po dniu 09 sierpnia 2016 r. Mam tu na myśli następujące systemy:
  • ISCC (International Sustainability and Carbon Certification),
  • Bonsucro EU, 
  • RTRS EU RED (Round Table on Responsible Soy EU RED), 
  • RSB EU RED (Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED), 
  • 2BSvs (Biomass Biofuels voluntary scheme), 
  • RBSA (Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance), 
  • Greenergy (Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme)
W dniu 02.08.2016 r. czyli na tydzień przed zakończeniem ważności decyzji wydanych dla wyżej wymienionych systemów Komisja Europejska wydaje komunikat, który nie mając podstawy prawnej zaleca uznawanie się systemów, na wypadek sytuacji nie przedłużenia w terminie w/w decyzji.

Komunikat najprawdopodobniej jest próbą załagodzenia sytuacji na rynkach certyfikacji.

Przy czym w sytuacji Polski i zapisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (teks jednolity 2015/2016) należy zwrócić uwagę, że na poczet NCW może być zaliczona wyłącznie biomasa pochodząca z "uznanych systemów certyfikacji". Po 09 sierpnia 2016 r. wymienione wyżej systemy certyfikacji nie będą "uznanymi systemami certyfikacji" w rozumieniu ustawy.

Podobna sytuacja będzie w wielu krajach, które wdrożyły zapisy dyrektywy odwołując się do uznanych systemów przez Komisję Europejską (np. Włochy).

Problem może ominąć Niemcy/Austrię ponieważ kraje te posiadają własne krajowe systemy certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

Treść komunikatu: link