2015/04/17

Lista produktów odpadów i pozostałości wg dyrektywy 2009/28

Część A. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej i które przyczyniają się do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. e)
b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych, ale nie segregowanych odpadów z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.
c) Bioodpady, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE, z gospodarstw domowych podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z definicją w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy.
d) Frakcja biomasy odpadów przemysłowych, nienadająca się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i hurtu oraz z przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem surowców wymienionych w części B niniejszego załącznika.
e) Słoma.
f) Obornik i osad ściekowy.
g) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy.
h) Smoła oleju talowego.
i) Surowa gliceryna.
j) Wytłoczyny z trzciny cukrowej.
k) Wytłoki z winogron i osad winny z drożdży.
l) Łupiny orzechów.
m) Łuski nasion.
n) Kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy.
o) Frakcja biomasy odpadów i pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie, np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina i olej talowy.
p) Inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s).
q) Inny materiał lignocelulozowy określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych.
Część Aa. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy jest uznawany za czterokrotność ich wartości energetycznej i które przyczyniają się do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. e)
a) Algi (autotroficzne), jeżeli są hodowane na lądzie, w stawach lub w fotobioreaktorach.
b) Odnawialne paliwa ciekłe i gazowe pochodzenia niebiologicznego.
c) Wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla na potrzeby transportu.
d) Bakterie.
Część B. Surowce, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy, jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej
a) Zużyty olej kuchenny.
b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane w kategoriach 1 i 2 w myśl rozporządzenia (WE) nr 1069/2009*.
ba) Surowce, które zostały określone przez właściwe organy krajowe jako odpady, pozostałości, niespożywczy materiał celulozowy lub materiał lignocelulozowy i które były wykorzystywane w istniejących instalacjach przed dniem 31 grudnia 2014 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz