2014/06/05

Instytut Nafty i Gazu z systemem Zrównoważonego Rozwoju

Instytut Nafty i Gazu otrzymał decyzję Komisji Europejskiej w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

KZR INIG System


Zakres zastosowania obejmuje Europę w ramach łańcucha produkcji biopaliw i biokomponentów. Standard obejmuje:
  • Definicje
  • Wytyczne dla audytora i prowadzenia audytu
  • Wymagania dla Jednostek certyfikujących 
  • Wytyczne w zakresie sposobu wyznaczania jednostkowych wartości emisji GHG dla biopaliw, biopłynów w cyklu życia
  • Wytyczne w zakresie sposobu prowadzenia systemu bilansu masy
  • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – wymogi i normy w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska
  • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – różnorodność biologiczna
  • Wykorzystanie gruntów rolniczych na cele produkcji biomasy – tereny zasobne w pierwiastek węgla
  • Powiązanie z ustawodawstwem krajowym
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email: info@certyfikacja-biopaliw.pl

Szkolenia:
Praktyczne wykorzystanie tablic alkoholometrycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie liczbowych danych odniesienia dla mieszanin alkoholu etylowego i wody (Dz. U. nr 106 poz. 716).


Certyfikacja biokomponentów na zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju

System Certyfikacji Zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz