2012/06/09

Zgłoszenie instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, 
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,  
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług, 
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny), 
5) wielkość i rodzaj emisji, 
6) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji, 
7) informację, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,  
8) wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji oraz listę substancji podlegających obowiązkowi sporządzenia raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.      

Opłaty:  
  1. 120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.  
  2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura).  
  3. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta / Gminy.  
  4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz