2012/02/24

"Ruchome" piaski roponośne

Kanadyjskie piaski są drugim co do wielkości złożem ropy naftowej na świecie. Szacuje się je na 175 miliardów baryłek. Jedynie Arabia Saudyjska posiada ich więcej. Wydobycie ropy z piasków jest stosunkowo trudne i kosztowne a koszt wydobycia baryłki kształtuje się na poziomie 85 dolarów za baryłkę. 

Dziś wszystko zależy od grup wpływów w PE...

link (źródło:euractiv.com) 

2012/02/11

Biofuel legislation in UK

Biofuel legislation  Biofuel regulation in the UK is currently principally covered by the Renewable Transport Fuels Obligation (RTFO). Order which came into force in 2007. An amended version of the Order is expected to implement the EC’s Renewable Energy Directive (RED) in the UK. The amendment is expected to be made in the second half of 2011. Consultation on the implementation of the RED and FQD is currently open and will run until 2 June 2011.

[link] (source: www.dft.gov.uk)


2012/02/05

Zrównoważony rozwój w EU

European Commission Communication on the practical implementation of the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme and on counting rules for biofuels (OJ C160, Page 8)
Download pdf
European Commission Communication on voluntary schemes and default values in the EU biofuels and bioliquids sustainability scheme (OJ C160, Page 1)
Download pdf
European Commission Decision on guidelines for the calculation of land carbon stocks for the purpose of Annex V of Directive 2009/28/EC (OJ L151, Page 19)
Download pdf

2012/02/02

Przepisy prawa w zakresie biopaliw i biokomponentów

Do głównych aktów prawnych zawierających konkretne środki służące realizacji założeń wynikających z dyrektywy 2009/28/WE, które w sposób bezpośredni wpływają na rozwój sektora biopaliw w Polsce, zaliczyć można:
 1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. Nr 169, poz. 1199, z późn zm.),
 2. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania, jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn zm.),
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441),
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 września 2009 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz. 1189),
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 228, z późn. zm.),
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarski z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych stosowanych w wybranych flotach oraz wytwarzanych przez rolników na własne potrzeby (Dz. U. Nr 24, poz.149),
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu pobierania próbek biopaliw ciekłych u rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek (Dz. U. Nr 24, poz. 150),
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 78, poz. 520),
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008–2013 (Dz. U. Nr 110, poz. 757),
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu zbiorczego raportu kwartalnego dotyczącego rynku biokomponentów, paliw i biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 159, poz. 1121),
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 12),
 13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. Nr 18, poz. 98),
 14. Uchwała Nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie wieloletniego
  programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014 (M.P. Nr
  53, poz. 607).

Regulacje w zakresie OZE

Regulacjami prawnymi w Polsce wspierającymi realizację polityki państwa w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych są głównie:
 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.).
 2.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących
  ilości energii wytworzonych w odnawialnym źródle energii (Dz. U. Nr 156, poz. 969, z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
 7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 128, poz. 895, z późn. zm.).
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie udzielania
  pomocy publicznej w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii (Dz.U. Nr 21, poz. 112).
 9. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (z załącznikami) przyjęta przez Radę Ministrów w dniu10 listopada 2009 r. i ogłoszona obwieszczeniem ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 21, Poz 11).
 10. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284, z późn. zm.), wraz z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.), oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
  2009 r. w sprawie szczególnego trybu i warunków wprowadzania do obrotu giełdowego praw majątkowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 6, poz. 30).
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 117, poz. 788).
 12. Regulamin Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz powiązany z nim dokument Warunki obrotu dla praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii wydany przez Towarową Giełdę Energii S.A. Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A., wydany przez Towarową Giełdę Energii S.A.

Hipotezy ILUC-u

Jeżeli Unia Europejska nie zmieni podejścia do produkcji biopaliw może okazać się, że emisje GHG będą przekraczać wartości dla paliw kopalnych.

[link


(źródło: transportenvironment.org)

Edwards, R. et al (2010): Indirect Land Use Change from increased biofuels demand. JRC, European Commission


[link]

Al-Riffai, P. et al (2010): Global Trade and Environmental Impact Study of the EU Biofuels Mandate. IFPRI study for DG TRADE

[link]