2012/01/14

Wzory informacji dotyczących sprzedaży biokomponentów

Zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) wprowadzono przepisy, na mocy których od dnia 1 stycznia 2012 r. producenci biokomponentów są zobowiązani do składania w ARR informacji dotyczących sprzedaży lub zbycia w innej formie wytworzonych przez siebie biokomponentów.

Ponadto, wytwórcy jak i inne podmioty biorące udział w obrocie biokomponentami są zobowiązani do przekazywania od dnia 1 stycznia 2012 r. nabywcom tych biokomponentów pisemnych informacji zawierających dane dotyczące rodzajów i ilości poszczególnych surowców, które zostały zużyte do ich wytworzenia.

Agencja Rynku Rolnego publikuje:

Zasady składania informacji o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentów do celów związanych z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego.
załącznik nr 1 - Informacja o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu,
załącznik nr 2 - Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu.

Wprowadzenie obowiązku składania ww. informacji jest związane z przewidzianą w 2012 roku możliwością obniżenia przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych sprzedawanych, zbywanych w innej formie lub zużywanych przez nie na potrzeby własne, który są zobowiązane zapewnić w danym roku.

Wyciąg ze zmian w ustawie: (obowiązuje od 01.01.2012 r.)
Podmioty, które sprzedały lub zbyły w innej formie biokomponenty, są obowiązane do przekazania nabywcy tych biokomponentów informacji pisemnych wskazujących rodzaje i ilości surowców rolniczych i biomasy, z których zostały wytworzone te biokomponenty, w podziale na biokomponenty
wytworzone z:
  1. surowców rolniczych pozyskanych z gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym na podstawie umowy kontraktacji zawartej między producentem rolnym prowadzącym to gospodarstwo a wytwórcą lub pośrednikiem;
  2. biomasy pozyskanej na podstawie umowy dostawy zawartej między pośrednikiem a wytwórcą;
  3. surowców rolniczych pozyskanych z produkcji własnej wytwórców;
  4. surowców rolniczych lub biomasy pozyskanych w inny sposób niż określony w pkt 1–3.
W związku z takimi zapisami powstaje luka prawna w zakresie obrotu biomasą roślinną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz